โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎ...


วันที่19 เมษายน 2561 สำนักงานประมงจังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าลี่, สำนักงานประมงอำเภอท่าลี่ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ รุ่นที่ 1 จำนวน 85 คน ตามโครงการฝึกอบรม หลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมอำเภอท่าลี่ จ.เลย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ