ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่อำเภอภูหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่อำเภอภูหลวง 

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่อำเภอภู...


วันที่ 19 เมษายน 2516 สำนักงานประมงอำเภอภูหลวง ร่วมฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ พื้นที่อำเภอภูหลวง ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์จรัญ แสนวงค์ ตำบลภูหอ เกษตรกร 74 ราย และพื้นที่อำเภอเอราวัณ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. คุณมรรณฑณา สะดาแนน ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ เกษตรกร จำนวน 54 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    335   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   332  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    238  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  175  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  130  โครงการเกษตรอินทรีย์   112  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  110  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  108  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   102  เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการ “จังหวัดเคลื่อน...  92


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ