ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : FC)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : FC) วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : FC) จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย เพื่อรับทราบถึง แผนการปฏิบัติงานกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของหน่วยงานกรมประมงในพื้นที่จังหวัดเลย และพิจารณาคัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้คัดเลือกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๑ องค์กร คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน ทั้งนี้ พร้อมทั้งได้พิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการประมงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   126   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  95  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  78  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   72  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   64  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ