เข้าร่วมการเสวนาและการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทั่วถึงเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม (PAGE Support for Green and Inclusive Economic Recovery) จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าร่วมการเสวนาและการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทั่วถึงเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม (PAGE Support for Green and Inclusive Economic Recovery) จังหวัดเลย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาศ มุสิแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมการเสวนาและการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการความร่วมมือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ทั่วถึงเป็นมิตรต่อส่งแวดล้อม (PAGE Support for Green and Inclusive Economic Recovery) จังหวัดเลย ณ เชียงคาน รีเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  โดยมี นายฉลอง อินทนนท์ เกษตรจังหวัดเลย เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   89   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  88  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  78  ออกติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ Zoning by Agri map   70  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน   65  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทานพื้นที่อำเภอนาด...  62  เข้าร่วมโครงการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล...  62  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  59  ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา...  56  ปลาเรืองแสง สัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม   55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ