ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา"

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" กรมประมงขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด "เครื่องมือน็อคปลา" ที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการจับสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ซื้อสินค้านำไปใช้จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นการจับสัตว์น้ำโดยผิดกฎหมาย และเป็นการทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างร้ายแรง จึงประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันมิให้มีการซื้อสินค้ามาใช้ในการประมงที่ผิดกฎหมาย ในขณะนี้ได้มีผู้ประกอบการธุรกิจขายออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตประกาศขายเครื่องมือน็อคปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการทำประมง ถ้าหากมีผู้ซื้อแล้วนำมาใช้ทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ จะเป็นการทำประมงโดยผิดกฎหมาย และมีโทษทางอาญาตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 60 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมง หรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำ ในกรณีที่ทางราชการมีความจำเป็นต้องใช้วัตถุในที่จับสัตว์น้ำให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมประมง และได้ดำเนินการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สัตว์น้ำเกินสมควรแล้ว ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหาร มาตรา 141 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 60 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   189   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  134  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   105  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  87  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้าง...  86  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   81  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  73  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  68  เปิดตลาด Fisherman Market @ Loei   63  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ