ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  นายสุนิติ จีรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวเข็มทอง หรพูน ประมงอำเภอภูกระดึง  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ในพื้นที่อำเภอภูกระดึงและอำเภอหนองหิน จำนวน ๓ ราย พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลความต้องการเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และเกษตกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดง จำนวน ๑ ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   120   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   65  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   49  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ