เข้าตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กิจกรรมด้านการประมง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : กิจกรรมด้านการประมง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  เข้าตรวจติดตามผลการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  : กิจกรรมด้านการประมง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมราษฎร์บำรุง ตำบลนาดี อำเภอด่านช้าย เพื่อติดตามผลผลิต กิจกรรม เลี้ยงปลาในกระชัง บ่อดิน บ่อพลาสติก บ่อชิเมนต์  กบ  แหนแดง   และปัญหาอุปสรรค ความต้องการให้ช่วยเพิ่มเติม ทั้งนี้โรงเรียนฯ ได้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและนำผลผลิตมาประกอบเลี้ยงเดือนละ 2 ครั้ง  พร้อมนี้ได้นัดหมายการถ่ายทอดองค์ความรู้ อบรม ด้านโภชนาการ ด้านประมง จำนวน 1 วัน จำนวน 30 ราย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  และ เข้าให้คำแนะนำกิจกรรมเลี้ยงปลาในหน่วยทหารสื่อสาร  อำเภอนาแห้ว และเข้าร่วมประชุม กรมมการ OT อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย  โดยมีนายอำเภอนาแห้ว เป็นประธานฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   67  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   52  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ