เข้าตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


เข้าตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน     วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเสริมอาชีพด้านประมง : การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ปี 2564 ในเขตพื้นที่ หมู่ 2  ตำบลหนองงิ้ว  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยดำเนินการรับปัจจัยการผลิต  พันธุ์ปลานิล + อาหาร ช่วง เดือนมิถุนายน 2564   ปลาเจริญเติบโตได้ดี ขนาดสมบูรณ์ เฉลี่ย  500-700 กรัม/ตัว  มีจับบริโภคแล้ว  บางส่วน ประมาณ 50 กิโลกรัม และ ยังไม่เก็บผลผลิตไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัม  (เลี้ยงรวมปลาชนิดอื่นๆ อัตราการรอด 80%) ทั้งนี้หากคิดเป็นมูลค่า  ราคาจำหน่ายในพื้นที่ กิโลกรัมละ 80  บาท 20,000-30,000 บาท/ราย/บ่อ  * ปัญหาอุปสรรค  ภัยน้ำไหลหลากท่วม บ่อ 3 รอบ ทั้งนี้ทำการป้องกันได้บางส่วน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   119   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  92  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  74  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   60  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   54  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  49  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   48


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ