จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย วันที่ 20 กันยายน 2564 นาย สุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ประธาน คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มด้านบริหารจัดการด้านการประมง  นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองและนางสาว กมล โอษฐสัตย์ เจ้าพนักธุรการชำนาญงานรักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับผู้แทนสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนน้ำโขงของจังหวัดเลย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล ณ ตำบลหาดคัมภีย์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย รับฟังข้อมูลพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนแหล่งน้ำในชุมชน และสภาพปัญหาด้านการประมงของพื้นที่เพื่อนำไปจัดทำแผน ตามแผนงาน การสนับสนุนและเสริมการบริหาร จัดการ ด้านการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน  จากการประชุมสรุปได้ว่าในตำบลหาดคำภีร์มีแหล่งน้ำสาธารณะชื่อ ห้วยแหวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 พื้นที่ 5 ไร่ และลำน้ำสาขาซึ่งทางชุมชนจัดทำวังปลาจำนวน2แห่ง ซึ่งชุมชนดำเนินการจัดทำเป็นแหล่งอนุรักษ์ไว้ ส่วนข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงคณะทำงานระดับตำบลตามคำสั่งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยังยืนด้านการประมงระดับจังหวัด จังหวัดเลย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ด้านการประมงระดับตำบล จะดำเนินการสำรวจ รวบรวม ส่งข้อมูลให้คณะทำงาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลจัดทำแผน ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   189   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  134  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   105  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  87  โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้าง...  86  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   81  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  74  จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ด้านประมงแก่เกษตรกร ตามโครงการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเพื่อเร...  68  เปิดตลาด Fisherman Market @ Loei   64  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ