จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย  

จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย

 เผยเเพร่: 2021-09-20  |   ข่าววันที่: 2021-09-20 |  อ่าน: 72 ครั้ง
 

วันที่ 20 กันยายน 2564 นาย สุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ประธาน คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มด้านบริหารจัดการด้านการประมง  นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองและนางสาว กมล โอษฐสัตย์ เจ้าพนักธุรการชำนาญงานรักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับผู้แทนสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนน้ำโขงของจังหวัดเลย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล ณ ตำบลหาดคัมภีย์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย รับฟังข้อมูลพื้นฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวนแหล่งน้ำในชุมชน และสภาพปัญหาด้านการประมงของพื้นที่เพื่อนำไปจัดทำแผน ตามแผนงาน การสนับสนุนและเสริมการบริหาร จัดการ ด้านการประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน  จากการประชุมสรุปได้ว่าในตำบลหาดคำภีร์มีแหล่งน้ำสาธารณะชื่อ ห้วยแหวน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 พื้นที่ 5 ไร่ และลำน้ำสาขาซึ่งทางชุมชนจัดทำวังปลาจำนวน2แห่ง ซึ่งชุมชนดำเนินการจัดทำเป็นแหล่งอนุรักษ์ไว้ ส่วนข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงคณะทำงานระดับตำบลตามคำสั่งคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยังยืนด้านการประมงระดับจังหวัด จังหวัดเลย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ด้านการประมงระดับตำบล จะดำเนินการสำรวจ รวบรวม ส่งข้อมูลให้คณะทำงาน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลจัดทำแผน ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •   เข้าร่วมประชุม Video Conference ผ่านโประแกรม Zoom การเตรียมนำเสนอผลงานความสำเร็จในการปฏิบัติงานปีงบ... (201)   จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย  (190)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (174)  ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมศ... (172)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (168)  เข้าติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปร... (164)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร... (136)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (115)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย  (110)  ออกติดตามสถานการณ์น้ำ  (93)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000