ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ วันที่ 9 สิงหาคม  2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้  นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายวาริช  ตนุภัทรสรณ์ ประมงอำเภอวังสะพุง ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยอาหารปลา ปูนขาว และกระชังมุ้งฟ้า ในกิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  เพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการประมงน้ำจืดเลย จำนวน 30,000 ตัว ประกอบด้วยปลานิล ปลาตะเพียน ปลายีสกเทศ โดยมี นายไสว เจริญศรี นายอำเภอภูหลวง เป็นประธานในพิธีมอบและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนและทางโรงเรียนจะได้ใช้ประโยชน์จากผลผลิตที่ได้ในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    301   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   299  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    211  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    172  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  128  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   113  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  109  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  100  มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก...  92  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  91

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ