ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย พร้อมด้วย นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนายเมธา ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยพันธุ์ปลานิล พันธุ์ปลาตะเพียน อาหารเม็ด ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน บ้านหมากแข้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 50 ราย และปล่อยพันนธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    329   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   328  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    266  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    228  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  159  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  126  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  105  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ