ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลแผนการผลิตและการตลาด กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลแผนการผลิตและการตลาด กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่           วันที่ 12 ก.ค 2564 นายสุนิติ จิรวงค์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตและการตลาด กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่ ณ แปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
       ในการนี้ เจ้าหน้าที่ประมงได้บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ในแหล่งน้ำของเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับมอบปัจจัยการผลิต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   296   โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    295  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    197  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    158  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  122  โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   108  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐา...  106  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  95  ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านการประมงระดับจัง...  93  บูรณาการจัดทำโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างความมั...  89

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ