ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลแผนการผลิตและการตลาด กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลแผนการผลิตและการตลาด กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่           วันที่ 12 ก.ค 2564 นายสุนิติ จิรวงค์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย มอบหมายให้นายเทียรชัย ซินโซ ประมงอำเภอเอราวัณ ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯ ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำข้อมูลแผนการผลิตและการตลาด กลุ่มเกษตรกรทฤษฏีใหม่ ณ แปลงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พื้นที่ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง
       ในการนี้ เจ้าหน้าที่ประมงได้บริการตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้น ในแหล่งน้ำของเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับมอบปัจจัยการผลิต

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   125   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  94  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  76  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   68  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   63  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   56  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   55  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   53  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ