ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) 

FC

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |   ข่าววันที่: 2021-03-31 |  อ่าน: 171 ครั้ง
 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)

ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย

โดยมี นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจติดตาม รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบติงาน พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนานาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 แหล่งน้ำกุดโง้ง ฟากเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ และสมาชิกในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจั... (192)   ส่งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต... (175)  องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น  (175)  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 2464  (169)  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ เรื่อง บัญชีรายชื... (137)  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564  (120)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัด... (110)  โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่  (86)  มอบวัสดุการเกษตรแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  (84)  ส่งมอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมประมงโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  (81)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000