ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) 

FC

 เผยเเพร่: 2021-07-13  |   ข่าววันที่: 2021-03-31 |  อ่าน: 75 ครั้ง
 

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)

ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย

โดยมี นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจติดตาม รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบติงาน พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนานาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 แหล่งน้ำกุดโง้ง ฟากเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ และสมาชิกในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • องค์กรประมงชุมชนท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ ปริมาณผลผลิตจากการเพาะเลี้ยง ทบ.1, 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา สัตว์น้ำควบคุม (พื้นที่ประกาศ/จำนวน) ปริมาณผลผลิตจากการประมง การนำเข้าส่งออกสินค้าประมงผ่านด่าน จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำเปิด จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด เรือประมงพื้นบ้าน ทบ.3 การเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง โครงการพระราชดำริ ปลาหน้าวัด องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย
  •  Hits 10 อันดับ
  • ฝึกอบรมประมงอาสา.. (1,555)  ปล่อยกุ้งก้ามกราม เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหมานตอนบน (ห้วยกระทิง).. (1,060) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำสาธารณะ ภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ.. (975) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (951) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฯ ใช้งานระบบภูมิสารสนเทศประมง (LBIS).. (940) ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด.. (901) ท่านจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ หัวหน้า ผต.กษ ได้เข้าเยี่ยม สนง.ประมงจังหวัดเลย.. (875) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน.. (742) โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นาโมเดล กิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี ไทเลย”.. (678) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.).. (627)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000