ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinater : FC)

ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย

โดยมี นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อตรวจติดตาม รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะ ในการปฏิบติงาน พร้อมทั้งปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ของโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนานาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 แหล่งน้ำกุดโง้ง ฟากเลย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานประมงจังหวัดเลย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเลย หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชัยภูมิ และสมาชิกในโครงการธนาคารสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ สร้างรายได้ให้กับสมาชิก และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ   206   พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 25...  168  โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก มณฑลทหารบกที่ 28   153  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ประจำปี 2565   132  โครงการเกษตรอินทรีย์   75  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   71  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   68  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ   59  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ เพื่...  58  โครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้านการประมง (งบ...  55


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ