ติดตามประเมินผลผลิต เกษตรกรโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย (งบ กปร.)รายเก่า ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ติดตามประเมินผลผลิต เกษตรกรโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย (งบ กปร.)รายเก่า ปี 2563 ติดตามประเมินผลผลิต เกษตรกรโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย (งบ กปร.)รายเก่า ปี 2563..คลิก

วันที่ 19 มีนาคม 2564
     นายเมธา  ตาลเหล็ก ประมงอำเภอด่านซ้าย ติดตามประเมินผลผลิต เกษตรกรโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริอำเภอด่านซ้าย (งบ กปร.)รายเก่า ปี 2563 
     เกษตรกร บ้านนาเจียง หมู่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย พบเกษตรกรสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำเจริญเติบโตดี มีอาหารโปรตีนประเภทปลาบริโภคในครัวเรือน สามารถลดรายจ่ายในครอบครัวได้ 
      พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำเกษตรกร ทำฟางหมักจุลินทรีย์ สร้างอาหารเสริมภายในบ่อ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังผลกระทบจากภัยแล้งต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 160  เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  จำนวนผู้อ่าน 121 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วน... จำนวนผู้อ่าน 109 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 94 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566 ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 85 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 84 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จำนวนผู้อ่าน 81 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 76 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 72 โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารสินค้าเกษตรแบบมีส่วนร่วม  จำนวนผู้อ่าน 69


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

    รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000  email  loeiloeifpo@gmail.com  โทรศัพท์ 0-4281-1975  FAX 0-4281-1975  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6