ร่วมตรวจสอบปลาธรรมชาติในแม่น้ำเลยตาย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมตรวจสอบปลาธรรมชาติในแม่น้ำเลยตาย  นางพรรณภา มีขุน หก.บริหารจัดการด้านการประมง นางสาวชุดาภรณ์ คงมีสุข และนายชาตี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมือง ร่วมกับนักวิชาการศูนย์เลย ร่วมตรวจสอบปลาธรรมชาติในแม่น้ำเลยตาย โดยได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่กังวลว่าจะส่งผลกระทบกับปลาในกระชัง จากการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า บริเวณลำน้ำที่พบการตายของปลาธรรมชาติ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำ ค่าอื่นๆๆ ปกติ แต่บริเวณกระชังที่น้ำที่ค่าออกซิเจนต่ำยังไหลไปไม่ถึง ค่าออกซิเจนยังปกติ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการประตูระบายน้ำศรีสองรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    329   โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง 18   328  งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564    266  งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565    228  จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2565 ครั้งท...  159  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร โภชนาการและการแปรรู...  126  โครงการเกษตรอินทรีย์   107  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ปีงบ...  106  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2565...  105  ออกตรวจติดตามการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม   96


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ