ร่วมตรวจสอบปลาธรรมชาติในแม่น้ำเลยตาย

 สำนักงานประมงจังหวัดเลย


ร่วมตรวจสอบปลาธรรมชาติในแม่น้ำเลยตาย  นางพรรณภา มีขุน หก.บริหารจัดการด้านการประมง นางสาวชุดาภรณ์ คงมีสุข และนายชาตี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมือง ร่วมกับนักวิชาการศูนย์เลย ร่วมตรวจสอบปลาธรรมชาติในแม่น้ำเลยตาย โดยได้รับแจ้งจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ที่กังวลว่าจะส่งผลกระทบกับปลาในกระชัง จากการตรวจคุณภาพน้ำเบื้องต้น พบว่า บริเวณลำน้ำที่พบการตายของปลาธรรมชาติ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำ ค่าอื่นๆๆ ปกติ แต่บริเวณกระชังที่น้ำที่ค่าออกซิเจนต่ำยังไหลไปไม่ถึง ค่าออกซิเจนยังปกติ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำปี 2566   126   เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต...  95  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดเลย (Fisheries Co-ordinator : ...  79  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   73  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2566   65  ออกร้านงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566   57  โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2566   56  โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   56  ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และตรวจสอบร้านจำหน่ายปลาสวยงามในเขตอำเภอเมืองเลย และสำรวจ...  53  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร   52


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเลย

     ศาลากลางจังหวัดเลย(หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนมลิวรรณ ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 42000    loeiloeifpo@gmail.com   0-4281-1975   0-4281-1975   แฟนเพจ