รายงานประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

รายงานประจำปี 2560 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-07-05  |   ข่าววันที่: 2017-07-05 |  อ่าน: 288 ครั้ง
 

          รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-มีนาคม 2560) ที่ได้มอบหมายจากกองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง ในงานกิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค สัตว์น้้า กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการประมงสู่ตลาดอาเซียน กิจกรรม แก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย และกิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการเชื่อมโยงทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสถิติในการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้้า ซึ่งได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 (ตามเอกสารแนบ) เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น การติดตามผลการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ผลงานของ ด่านตรวจสัตว์น้้าจังหวัดสระแก้ว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบกรมประมง ตามมาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.. (104)   ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (67)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (66)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (63)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (63)  จัดพิธีมอบพันธ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง.. (61)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (56)  สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านค้าปัจจัยการผลิต.. (49)  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางด้านพรมแดนถาวรคลองลึก.. (49)  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ).. (48)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com