ประกาศ!!! เปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ประกาศ!!! เปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ข่าวกิจกรรม


ด้วยกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิต เพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำฯ ให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์ขอใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการด้านการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต และสร้างความเชื่อมั้นกับประเทศคู่ค้าในการส่งสัตว์น้ำมีชีวิตออกไปจำหน่ายในต่างประเทศ

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จะเริ่มดำเนินการเปิดให้บริการออกใบรับรองสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อการบริโภคส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site/fishquarantine

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   76   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   75  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  67  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   63  ด่านตรวจประมงตราด   63  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   61  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  58  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ