ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ “ประชารัฐ” เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โลตัส

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)


ผู้เลี้ยงปลาช่อนอ่างทอง พร้อมรับโครงการ “ประชารัฐ” เพิ่มช่องทางจำหน่ายเตรียมดันปลาช่อนส่งห้างเทสโก้โลตัส 

ข่าวกิจกรรม


    กรมประมงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาช่อนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2560 โดยโครงการประสบผลสำเร็จและมีการร่วมกันขยายผลการเพาะพันธุ์ปลาช่อน ส่งผลให้มีการเลี้ยงปลาช่อนโดยใช้ลูกพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่าผลผลิตปลาช่อนจากการเพาะเลี้ยงของไทยอยู่ที่ 3,800 ตันต่อปี ปัจจุบันในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดอ่างทอง ผู้เลี้ยงปลาช่อนเริ่มประสบปัญหาจากการที่แม่ค้าไม่มาจับปลาช่อนที่บ่อเนื่องจากแม่ค้าส่วนหนึ่งหันไปซื้อปลาจากประเทศกัมพูชาที่มีราคาต่ำกว่า ซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาช่อนยังคงอาศัยแม่ค้าในการจำหน่ายผลผลิต ยังไม่มีการจำหน่ายผลผลิตโดยตรงสู่ตลาด เนื่องจากขาดข้อมูลด้านการบริหารจัดการการตลาด ภาครัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาช่วยเหลือส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานรวมถึงร่วมกันบริหารจัดการด้านตลาด โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในโครงการ “ประชารัฐ” เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน นายสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ กรมประมงร่วมกับสวก. ประสานกับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทเทสโก้โลตัส เพื่อหาแนวทางการวางผลิตภัณฑ์ปลาช่อนในห้างเทสโก้โลตัส ซึ่งเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ผู้จัดการทั่วไปของโลตัส พร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมประมงเข้าหารือและศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับตัวแทนกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาช่อนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยโลตัสเตรียมจัดส่งทีมปฏิบัติการเข้ามาดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งนี้ในการจำหน่ายในห้างโลตัส เกษตรกรต้องได้รับมาตรฐานฟาร์ม GAP ดังนั้นกรมประมงจึงเร่งดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาช่อน ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในอำเภอวิเศษชัยชาญ เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า และในวันที่ 28 มีนาคม 2560 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร่วมกับกองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดอบรมการแปรรูปปลาช่อนให้แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ปลาช่อนให้ได้มาตรฐานต่อไป

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการตรวจเรือประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   77   สถิตินำเข้า-ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   75  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  67  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   64  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   63  ด่านตรวจประมงตราด   63  ตรวจสินค้าประมงที่นำเข้า ส่งออก ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก   62  ตรวจผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่ส่งออกไปยังประเทศกัมพูชา (จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปร...  58  รายงานประจำปี 2564 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)   57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว)

     547 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทรศัพท์: 037 231074, 092 2234277 E-Mail: aranfishtrade@gmail.com    aranfishtrade@gmail.com   037231074   037231146   แฟนเพจ