ภารกิจของกลุ่ม

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

ภารกิจของกลุ่ม 

Main Menu(Right side)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 717 ครั้ง
 

ภารกิจกลุ่มควบคุมเรือประมงและสินค้าประมงต่างประเทศ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ และแผนการทำงานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบเรือและสินค้าประมง เพื่อให้มั่นใจว่าเรือและสินค้าประมงไม่เกี่ยวข้องกับ การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

 2. ประสานงาน และร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ การควบคุม ตรวจสอบเรือและสินค้าประมง เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการสากลที่ถูกกำหนด

 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบเรือต่างประเทศที่บรรทุกสินค้าประมง รวมถึง สินค้าประมงบนเรือที่ประสงค์นำเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ และข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานและข้อมูลตามข้อกำหนดไปยังหน่วยงานภายในประเทศ รัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของชายฝั่ง องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 4. ตรวจติดตามวิเคราะห์ สรุป และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 5. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 


 •  Hit 20 อันดับ
 • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (978)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (897) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (889) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (886) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (840) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (831) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (809) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (777) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (724) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (719) ภารกิจของกลุ่ม.. (717) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (707) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (683) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (674) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (668) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (649) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (637) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (628) ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย.. (624) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (619)

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

   สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198