ภารกิจของกลุ่ม

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

ภารกิจของกลุ่ม 

Main Menu(Right side)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 779 ครั้ง
 

กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เพื่อกำหนดโครงการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

(2) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการ ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการทำประมง กฎหมายของรัฐชายฝั่งอื่นและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง เพื่อเสนอปรับปรุงระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง

(3) ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในการควบคุมตรวจสอบเรือและสินค้าประมงให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการสากลที่ถูกกำหนด

(4) จัดทำรายงานและข้อมูลตามข้อกำหนดไปยังหน่วยงานภายในประเทศ รัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของชายฝั่ง องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) ตรวจติดตาม วิเคราะห์ สรุป และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(6) รวบรวมผลการตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อเสนอคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงเพื่อพิจารณา

(7) จัดหา สนับสนุน เอกสาร หลักฐานของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือของ ต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

(8) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของการวิเคราะห์และประเมินการทำการประมงของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือของต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติการณ์ของเรือให้เป็นปัจจุบัน

(9) ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม ติดตาม การเฝ้าระวัง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือของต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสากล ทันสมัย และสอคล้องกับวิสัย พฤติการณ์การทำการประมงที่เป็นปัจจุบัน

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,070)  สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (1,000) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (990) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (943) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (891) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (884) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (882) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (876) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (835) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (785) ภารกิจของกลุ่ม.. (779) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (759) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (730) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (720) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (719) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (709) ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย.. (704) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (688) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (683) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (676)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209