ภารกิจของกลุ่ม

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า


ภารกิจของกลุ่ม กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

(1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลทางวิชาการด้านการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง เพื่อกำหนดโครงการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

(2) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการ ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการควบคุมเรือประมงต่างประเทศ ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการทำประมง กฎหมายของรัฐชายฝั่งอื่นและพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการประมง เพื่อเสนอปรับปรุงระเบียบหรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง

(3) ประสานงาน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ ในการควบคุมตรวจสอบเรือและสินค้าประมงให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักการสากลที่ถูกกำหนด

(4) จัดทำรายงานและข้อมูลตามข้อกำหนดไปยังหน่วยงานภายในประเทศ รัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของชายฝั่ง องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(5) ตรวจติดตาม วิเคราะห์ สรุป และดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อป้องกันการกระทำผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(6) รวบรวมผลการตรวจ วิเคราะห์ข้อมูล ของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ เพื่อเสนอคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงเพื่อพิจารณา

(7) จัดหา สนับสนุน เอกสาร หลักฐานของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือของ ต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย

(8) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานของการวิเคราะห์และประเมินการทำการประมงของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือของต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้เป็นมาตรฐานสากล สอดคล้องกับพฤติการณ์ของเรือให้เป็นปัจจุบัน

(9) ควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาเทคโนโลยีการควบคุม ติดตาม การเฝ้าระวัง เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลระบบการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมงของเรือประมงต่างประเทศ เรือขนถ่ายต่างประเทศ และเรือของต่างประเทศ ที่ใช้สนับสนุนเรือที่ใช้ทำการประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐานสากล ทันสมัย และสอคล้องกับวิสัย พฤติการณ์การทำการประมงที่เป็นปัจจุบัน

(10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไ...  147   การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (In...  107  ประชุมTechnical Consultation on Voluntary Guidelines for Transshipment    101  ประชุมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั...  99  การประเมินการมีส่วนร่วมของ FAO ต่อ SDG 14 : Life Below Water   92  ประชุมเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำความผิดของเรือ SUROO SUROO1 SUROO2 S...  92  ประชุมคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทำผิดของเรือ Sea View, Sea Win...  87  Port State Measures Procedure   81  ประกาศมาตรา ๙๕ (Ver.Eng)   49  เดินทางราชการเพื่อหารือ ชี้แจง และรับฟังปัญหาในกระบวนการตรวจสอบเอกสารเรือประมงต่...  41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209      thaipsm.investigation@gmail.com   0809090024   แฟนเพจ