ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย

 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2018-04-23  |   ข่าววันที่: 2018-04-20 |  อ่าน: 622 ครั้ง
 

 

                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย โดยระบุว่า เพื่อให้การกำหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทยมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended) ที่มีข้อกำหนดครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือรวมถึงเพื่อเป็น การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นการรองรับกับกรณีเรือที่ถูกคว่ำบาตร โดยองค์การสหประชาชาติ

                ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าว ได้มีการกำหนดประเภทเรือที่ต้องแจ้งการเข้ามาในน่านน้ำไทยต่อเจ้าท่า โดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า พร้อมทั้งในประกาศดังกล่าวยังระบุว่า เรือที่ติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลอัตโนมัติ (AIS) แต่ไม่เปิดระบบโดยไม่มีเหตุจำเป็น ให้สันนิษฐานว่าเรือลำดังกล่าว เข้าลักษณะมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีสภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ หรืออาจเป็นเรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะของประเทศ หรือให้สันนิษฐานว่าเรือลำดังกล่าวทำผิดกฎหมายด้านการประมง โดยมีเนื้อหาดังนี้
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (976)  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (896) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (885) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (878) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (838) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (831) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (806) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (774) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (722) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (718) ภารกิจของกลุ่ม.. (715) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (704) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (681) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (672) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (665) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (649) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (633) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (622) ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย.. (622) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (618)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มควบคุมเรือประมงเเละสินค้าประมงต่างประเทศ

     สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 2121 Help Desk: 02-940-6198