ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย

 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย 

ประกาศ

 เผยเเพร่: 2018-04-23  |   ข่าววันที่: 2018-04-20 |  อ่าน: 728 ครั้ง
 

 

                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ ๕๑/๒๕๖๑ เรื่อง กำหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์และวิธีการให้เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทย โดยระบุว่า เพื่อให้การกำหนดประเภทเรือ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เรือต้องปฏิบัติเมื่อเข้ามาในน่านน้ำไทยมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. 1974 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 as amended) ที่มีข้อกำหนดครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือรวมถึงเพื่อเป็น การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนเป็นการรองรับกับกรณีเรือที่ถูกคว่ำบาตร โดยองค์การสหประชาชาติ

                ทั้งนี้ในประกาศดังกล่าว ได้มีการกำหนดประเภทเรือที่ต้องแจ้งการเข้ามาในน่านน้ำไทยต่อเจ้าท่า โดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที่กำหนด ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมเจ้าท่า พร้อมทั้งในประกาศดังกล่าวยังระบุว่า เรือที่ติดตั้งระบบสำแดงข้อมูลอัตโนมัติ (AIS) แต่ไม่เปิดระบบโดยไม่มีเหตุจำเป็น ให้สันนิษฐานว่าเรือลำดังกล่าว เข้าลักษณะมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีสภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินเรือ หรืออาจเป็นเรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะของประเทศ หรือให้สันนิษฐานว่าเรือลำดังกล่าวทำผิดกฎหมายด้านการประมง โดยมีเนื้อหาดังนี้
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้า สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (1,090)  สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) การนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าในราชอาณาจักรไทย.. (1,030) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง การเปิดให้บริการระบบรับรองการจับคู่หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำนำเข้า (Import Aquatic Animal Mo.. (1,022) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (964) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จะเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 256.. (929) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกําหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์ จะนําสัตว์น้ําหรือผลิตภัณฑ์สัต.. (906) สหภาพยุโรปประกาศให้ใบแดง IUU แก่คอโมโรสอย่างเป็นทางการ.. (903) สื่อประชาสัมพันธ์(แผ่นพับ) ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ การแจ้งนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่า ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM).. (880) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ประเภทเรือขนถ่ายสินค้าประมง (Type A) และเรือจับสัตว์น้ำ .. (868) สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลือง IUU ให้คูราเซาและโซโลมอนอย่างเป็นทางการ.. (804) ภารกิจของกลุ่ม.. (800) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง ระบบ PPS ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค.. (773) ตรวจสอบการปฎิบัติงานของด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร.. (745) อบรมเจ้าหน้าที่เรื่อง IOTC E-PSM ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง.. (736) พระราชกําหนด การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (735) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐.. (729) ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกรมเจ้าท่า กำหนดหลักเกณฑ์เรือที่ประสงค์จะเข้ามาในน่านน้ำไทย.. (728) อบรมเจ้าหน้าที่รัฐโดย Dr. Seilert Heiko Erich Werner ผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ที่โรงแรม รามาการ์เด้น.. (701) อบรมเจ้าหน้าที่หลักสูตร PSM Inspector ที่โรงแรม ริชมอนด์.. (698) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทย ที่ประสงค์จ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า

     สถานที่ตั้ง : กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เบอร์โทรศัพท์สายใน (กรมประมง) : 02 562-0600 - 15 ต่อ 5209