คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๓/ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๓/ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๑๓/ ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ให้ผู้ที่เดินทางข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน

"CM-CHNA" เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจำเป็น

ที่ไม่สมารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น "CMCHANA" ได้ ให้ทะเบียนในแบบ ชม. ๑ / ชม. ๒ แล้วแต่กรณี

ข้อ๓ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้

๑) ต้องแสดงตนว่าเดินทามาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด

๒) ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"

๓) ต้องรายงานตัวต่อจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และ/หรือ

ตวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่าเคร่งครัด เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน

ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

ข้อ ๔ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

๑) ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"

๒)ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

๓) บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการ

ผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันที่ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ ๕ ให้ผู้ที่เดินทามาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่ฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 กำหนด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้

๑) ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"

๒) ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อ

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121และ O84-8053131

บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitorng) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล , เลขประจำตัวประชาชน ,

หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดตันทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น "CM-CHANA" หรือแบบ ชม.๑/ชม.๒ แล้วแต่กรณี ของบุคคลดังกล่าว

ข้อ ๗ บรรดาคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตเซียงใหม่ฉบับใดมีข้อความที่ขัด หรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   144   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  134  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  109  วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึ...  97  วันที่ 8 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะ...  94  วันที่ 28 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  93  วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  93  วันที่ 18-20 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้ว...  89  รับสมัครพนักงานราชการ   88  วันที่ 15-16 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วย...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013