คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๓/ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑๓/ ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-02-01  |   ข่าววันที่: 2021-02-01 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

ที่ ๑๓/ ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

ข้อ ๒ให้ผู้ที่เดินทางข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกช่องทาง ต้องกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชัน

"CM-CHNA" เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หากมีเหตุผลความจำเป็น

ที่ไม่สมารถกรอกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่น "CMCHANA" ได้ ให้ทะเบียนในแบบ ชม. ๑ / ชม. ๒ แล้วแต่กรณี

ข้อ๓ ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้

๑) ต้องแสดงตนว่าเดินทามาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น/การปฏิบัติหน้าที่/การติดต่อราชการ สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด

๒) ติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"

๓) ต้องรายงานตัวต่อจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131บุคคลดังกล่าวจะต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) เป็นระยะเวลา ๑๔ วัน และ/หรือ

ตวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่าเคร่งครัด เว้นแต่ กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงเหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐาน

ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

ข้อ ๔ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

๑) ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"

๒)ต้องรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อสอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121 และ 084-8053131บุคคลดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นให้แสดงหตุผลความจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อ เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไป

๓) บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitoring) หากมีอาการ

ผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโรคติดต่อในพื้นที่ทันที่ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ ๕ ให้ผู้ที่เดินทามาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่ฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน 2019 กำหนด เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการ ดังนี้

๑) ขอความร่วมมือติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ"

๒) ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งจากระบบ CM-CHANA หากไม่ได้รับข้อความให้ติดต่อ

สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ 084-8052121และ O84-8053131

บุคคลดังกล่าวต้องสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด (Self-monitorng) หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าพนักงานโคติดต่อในพื้นที่ทันที เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบการโรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใด ที่เปิดให้บริการแก่ผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จะต้องเก็บข้อมูลของผู้เดินทาง ได้แก่ ชื่อ-ชื่อสกุล , เลขประจำตัวประชาชน ,

หมายเลขโทรศัพท์, จังหวัดตันทาง และตรวจสอบการลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น "CM-CHANA" หรือแบบ ชม.๑/ชม.๒ แล้วแต่กรณี ของบุคคลดังกล่าว

ข้อ ๗ บรรดาคำสั่งหรือประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตเซียงใหม่ฉบับใดมีข้อความที่ขัด หรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,086)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,054) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,874) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,860) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,806) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,719) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,421) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,311) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,310) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,164)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316