กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

ข่าวกิจกรรม


จากการประชุมสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) ครั้งที่ 17 ณ สาธารณรัฐแอฟริกา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมมีมติขึ้นบัญชี หมายเลข 3 กับกระเบนน้ำจืด
ดร. อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ประเทศไทยมีการนำเข้าปลากระเบนน้ำจืดจากประเทศอเมริกาใต้ ได้แก่ บราซิล โคลัมเบีย และเปรู มานานกว่า 20 ปี และมีการเพาะเลี้ยงเพื่อขายในประเทศและส่งออก 
ทำรายได้ให้กับประเทศ ปีละ 1,000 ล้านบาท มีเกษตรกรที่ทำการเพาะเลี้ยงกว่า 600 ราย สายพันธุ์ที่เลี้ยงส่วนใหญ่
จะเป็นสายพันธุ์ กระเบนโมโตโร่ (Potamotrygon motoro), โพลคาดอท (Potamotrygon leopoldi), จากัวร์ (Potamotrygon castexi), ไทเกอร์ (Potamotrygon menchacai), ดอกไม้ (Potamotrogon schroederi), โพลคาดอทจุดเล็ก (Potamotrygon itaituba) และมีการผสมข้ามพันธุ์จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ เป็นความต้องการของประเทศที่นำเข้าได้แก่ สิงค์โปร์ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป 
การที่ CITES ได้ขึ้นทะเบียนปลากระเบนน้ำจืด เป็นชนิดพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกให้ช่วยดูแลการนำเข้า คือจะต้องมีหนังสือรับรองการส่งออก จากประเทศถิ่นกำเนิดปลากระเบน หรือในบัญชีหมายเลข 3 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ จะต้องมีการควบคุมโดยการออกใบอนุญาต
หรือใบรับรองในการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
กรมประมง ขอเรียนเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง หรือผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืด มาแจ้งการครอบครอง 
ณ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง กรุงเทพฯ 10900 โทร 0 2579 9767 หรือ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: citesdof@yahoo.comและสำเนาแจ้งaquaculture0510.4
gmail.com ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   145   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  134  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  112  วันที่ 18 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้คำปรึ...  97  วันที่ 28 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  94  วันที่ 8 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะ...  94  วันที่ 7 เม.ษ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ...  94  วันที่ 18-20 มี.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้ว...  91  รับสมัครพนักงานราชการ   88  วันที่ 21 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  85


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013