วันที่ 26 ม.ค. 65 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ( Fisheries Co-Ordinator : FC) จังหวัดเชียงใหม่

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่


วันที่ 26 ม.ค. 65 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ( Fisheries Co-Ordinator : FC) จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 26 มกราคม 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ( Fisheries Co-Ordinator : FC) จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ/กิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินงบอุดหนุน) ที่กรมประมงกำหนด จำนวน 5 องค์กร เป็นเงิน 500,000 บาท และพิจารณาอนุมัติโอนงบอุดหนุนแก่องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ร่วมโครงการฯ จำนวน 212,040 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 26 ม.ค. 65 การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ( Fisheries Co-Ord...  119   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าพนักงานป...  112  แนะนำหน่วยงาน งานนำเสนอ 2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่   111  ประชาสัมพันธ์ Infographic ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชก...  92  วันที่ 8 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ดำเนินการประ...  86  วันที่ 5 เม.ษ 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมกับสำนั...  84  ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ตน.เจ้าหน้าที่ป...  79  วันที่ 17 ม.ค. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้...  78  วันที่ 28 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ มอบหมายให้เ...  78  วันที่ 2 ก.พ. 65 นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมป...  75


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013