ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ประวัติหน่วยงาน 

บุคลากรของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |   ข่าววันที่: 2021-07-30 |  อ่าน: 80 ครั้ง
 

ประวัติด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ห้อง 11A211 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

1. ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

2. ด่านตรวจประมงตาก

3. ด่านตรวจประมงหนองคาย

4. ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

5. ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

6. ด่านตรวจประมงนครพนม

7. ด่านตรวจประมงสุรินทร์

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และตามมาตรฐานภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ด่านกักสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ(Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจ

7. ปฏิบัติการร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ

ภาพ นามหัวหน้าด่าน ปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายอุดม  ติดไชย

27 กรกฎาคม 2543

18 มกราคม 2553

นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

19 มกราคม 2553 5 มิถุนายน 2554
นายจรัญ  มีรักษา 6 มิถุนายน 2554

1 กันยายน 2554

นายพงษ์ศิริ  ประสพสุข

5 พฤศจิกายน 2554

5 พฤศจิกายน 2555

นายธกานต์  ยศแผ่น

6 พฤศจิกายน 2555

26 เมษายน 2558

เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์

27 เมษายน 2558

20 พฤษภาคม 2564

นายศิริพงษ์  สารถ้อย

21 พฤษภาคม 2564

ปัจจุบัน

 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • (ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้า) ปลาคาร์พเข้ามาในประเทศไทย.. (3,061)  (ขั้นตอนการขออนุญาต นำเข้า) ปลาตะพัด หรือ ปลาอะโรวาน่า เข้ามาในประเทศไทย.. (3,043) ประมงคุมเข้มด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (1,861) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (1,836) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญ ผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม .. (1,793) กรมประมงขอเชิญแจ้งการครอบครองปลากระเบนน้ำจืด ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์.. (1,699) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบ การนำเข้า ปลามังกรทองและปลามังกรแดง จากประเทศอินโดนีเซีย.. (1,413) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติงานตรวจสอบสัตว์น้ำ(ปลาบู่)ส่งออกต่างประเทศ.. (1,305) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง เริ่มให้บริการออกใบแจ้งอนุมัตินำสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6 นอกน่านน้ำไทย).. (1,303) ประกาศกรมประมง เรื่อง ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้ำฯ ตามบัญชี CITES .. (1,153)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316