ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ประวัติหน่วยงาน 

บุคลากรของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |   ข่าววันที่: 2021-07-30 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

ประวัติด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ห้อง 11A211 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

1. ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

2. ด่านตรวจประมงตาก

3. ด่านตรวจประมงหนองคาย

4. ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

5. ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

6. ด่านตรวจประมงนครพนม

7. ด่านตรวจประมงสุรินทร์

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และตามมาตรฐานภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ด่านกักสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ(Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจ

7. ปฏิบัติการร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ

ภาพ นามหัวหน้าด่าน ปีที่ดำรงตำแหน่ง

นายอุดม  ติดไชย

27 กรกฎาคม 2543

18 มกราคม 2553

นายกิตติพัทธ์ แก้วใส

19 มกราคม 2553 5 มิถุนายน 2554
นายจรัญ  มีรักษา 6 มิถุนายน 2554

1 กันยายน 2554

นายพงษ์ศิริ  ประสพสุข

5 พฤศจิกายน 2554

5 พฤศจิกายน 2555

นายธกานต์  ยศแผ่น

6 พฤศจิกายน 2555

26 เมษายน 2558

เรือเอกอภิชาต สมฤทธิ์

27 เมษายน 2558

20 พฤษภาคม 2564

นายศิริพงษ์  สารถ้อย

21 พฤษภาคม 2564

ปัจจุบัน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมก... (227)   ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในต.พนักงานผู้ช่... (158)  ประวัติหน่วยงาน  (145)  วันที่ 18 สิงหาคม 2564 หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาข้อคิดเห็นต... (116)  วันที่ 9 สิงหาคม 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่และเจ้าห... (115)  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อหน่วยรับรอง กมป.ทาง Line Official Account   (96)  วันที่ 23 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์ สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ร่วมจั... (92)  ประชาสัมพันธ์ การขออนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำต่างถิ่น  (86)  วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศิริพงษ์  สารถ้อย หัวหน้าด่านตรวจประมงเชียงใหม่ ได้ให้... (80)  วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นายกิตติพัทธ์ แก้วใส ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรว... (70)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316