ประวัติหน่วยงาน ประวัติด่านตรวจประมงเชียงใหม่

ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ห้อง 11A211 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเป็นหน่วยงาน สังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 1 (เชียงราย) รับผิดชอบครอบคลุมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยด่านตรวจประมง ดังนี้

1. ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

2. ด่านตรวจประมงตาก

3. ด่านตรวจประมงหนองคาย

4. ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

5. ด่านตรวจประมงอุบลราชธานี

6. ด่านตรวจประมงนครพนม

7. ด่านตรวจประมงสุรินทร์

กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตและป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 พระราชบัญญัตโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวัถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร ซึ่งสินค้าพ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการมาตรการรัฐเจ้าของท่า กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด และตามมาตรฐานภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

4. ทำหน้าที่เป็นจุดให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต ที่ด่านกักสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

5. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพซากสัตว์น้ำ(Health Certificate) ประกอบการส่งออกซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจ

7. ปฏิบัติการร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมายในเขตที่รับผิดชอบ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเชียงใหม่

     ด่านตรวจประมงเชียงใหม่ 1. สำนักงานตั้งอยู่ที่ ห้อง 11A211 อาคารคลังสินค้า ชั้น 2 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053-904-013 2. ห้องตรวจสินค้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ โทร.053-922-316      Dan_cmfish1@hotmail.com   053-904013   053-904013