ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชีวัดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชีวัดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-03-13  |   ข่าววันที่: 2017-03-12 |  อ่าน: 193 ครั้ง
 

ตามคำสั่งศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 1  (เชียงราย) ที่ 1/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดและผลการปรพเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อให้การประเมินตัวชี้วัดข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการแล้วเสร็จตามกำหนดของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ให้จัดส่งตัวชี้วัด ให้ทันตามกำหนดนั้น จึงเห็นควรประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมิณผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,414)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,308) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (944) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (940) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (891) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (836) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (824) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (736) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (736) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (726) ประวัติหน่วยงาน.. (717) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (712) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (702) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (699) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (668) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (665) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (664) CIUU.. (643) ทำเนียบผู้บริหาร.. (628) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (625)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635