ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนครพนม

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,835)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,567) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,191) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,181) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,092) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,084) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (1,020) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (1,017) ประวัติหน่วยงาน.. (963) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (952) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (938) CIUU.. (927) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (924) ทำเนียบผู้บริหาร.. (923) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (912) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (901) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (895) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (893) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (884) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (873)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635