ข่าวกิจกรรม ด่านตรวจประมงนครพนม

  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจประมงนครพนม.. (1,742)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,502) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,115) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (1,107) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (1,021) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (1,005) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (955) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (925) ประวัติหน่วยงาน.. (894) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (863) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (852) ทำเนียบผู้บริหาร.. (843) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (841) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (826) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (824) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (811) CIUU.. (810) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (808) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (806) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (787)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635