ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 759 ครั้ง
 

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

ตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมประมง ที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2559

พื้นที่ปฏิบัติงาน

        1. ด่านศุลกากรนครพนม เขตเทศบาลเมืองนครพนม

        2. ด่านศุลกากรนครพนม สะพานมิตรภาพ ที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ม.7 ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม

        3. จุดผ่อนปรนบ้านหนาดท่า ม.2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม

        4. จุดผ่อนปรนอำเภอธาตุพนม ม.2 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

        5. จุดผ่อนปรนอำเภอท่าอุเทน ม.1 ต.ท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

        6. จุดผ่อนปรนอำเภอบ้านแพง ม.7 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม

บทบาทหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

        ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และป้องกันปราบปราม ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า นำออก นำผ่าน

            สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

        ๒. ดำเนินการให้บริการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองนำเข้า นำออก นำผ่านสัตว์น้ำและปัจจัย การผลิต          และป้องกันการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติโรค  ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการส่งออก ไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

          ๓. ควบคุม ตรวจสอบ กักกันหรืออายัดสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต ตามความรับผิดชอบเพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้ และตามมาตรฐานภายในประเทศและระหว่างประเทศ

          ๔. ทำหน้าที่เป็นจุดบริการ และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตที่ด่านกักสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ๕. ให้บริการออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ (Health Certificate) ประกอบการส่งออก   ซากสัตว์น้ำไปยังต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

          ๖. ประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ

          ๗. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • พื้นที่ปฏิบัติงานด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม.. (1,528)  ขั้นตอนการนำเข้าส่งออก และนำผ่าน.. (1,376) สวัสดีปีใหม่ 2561.. (1,007) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ (Processing Statement Endorsement : PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการร.. (997) ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่ .. (924) ข่าวสาร ด่านฯนครพนม : 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองสู่ AEC.. (896) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2561.. (860) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่14 กันยายน 2560.. (787) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (775) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 24 เมษายน 2560.. (763) ประวัติหน่วยงาน.. (759) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน2560.. (743) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน2560.. (734) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 1 กันยายน 2560.. (730) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 21 กันยายน 2560.. (711) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560.. (709) CIUU.. (702) ทำเนียบผู้บริหาร.. (699) ข่าวกิจกรรมการดำเนินงาน : ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560.. (693) สาระน่ารู้ : เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540.. (663)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนครพนม

     อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ใกล้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000  เบอร์โทรศัพท์ 042-530 635