ประวัติหน่วยงาน

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

ประวัติหน่วยงาน 

เมนูหลัก(ด้านขวา)

 เผยเเพร่: 2017-01-16  |   ข่าววันที่: 2017-01-16 |  อ่าน: 674 ครั้ง
 

   

จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมประมง ที่ 1255/2547 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เพื่อปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ซึ่งสัตว์น้ำและซากสัตว์น้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 และกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบดูแลการค้าสัตว์น้ำตลอดจนปัจจัยการผลิตต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอน ตามระเบียบกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการอาชีพประมงภายในประเทศ ในการป้องกันการแข่งขันทางการตลาด ของสินค้าสัตว์น้ำจากต่างประเทศ รวมถึงการปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อถือและการยอมรับในคุณภาพและความปลอดภัย ของสินค้าประมงไทยที่ส่งออกสู่ภายนอก อีกทั้งจะเป็นการเตรียมการเพื่อรับรองมาตรการใหม่ๆที่มีตามมา เช่น Food Safety เป็นต้น โดยที่การปฏิบัติงานของด่านฯจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง และได้เริ่มดำเนินการตรวจสอบและออกใบอนุญาตนำเข้า ส่งออก ซึ่งสัตว์น้ำและซากสัตว์น้ำ รวมถึงผลิตภัณฑ์ จากสัตว์น้ำตามพระราชบัญญัติต่างๆแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 เป็นต้นมา

 


  •  Hit 20 อันดับ
  • คู่มือการจำแนกครีบปลาฉลาม ฉลามหูขาว ฉลามพอร์บีเกิล และฉลามหัวค้อน.. (1,491)  การตรวจสอบการค้าสัตว์น้ำที่ผิดกฏหมายภายในประเทศ.. (1,182) รายชื่อเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่มีการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ฉบับที่ 2).. (969) ข้อมติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ปลาฉลามที่ถูกพลอยจับจากการประมงที่จัดการโดยคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian Ocean Tuna Commission :IOTC).. (819) รายงานประจำปี ในรอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560).. (785) การตรวจสอบเรือ CHOTCHAINAVEE 35 สัญชาติ Djibouti.. (753) ด่านฯ สมุทรสาครจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2560.. (711) CIUU.. (677) ประวัติหน่วยงาน.. (674) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (642) โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติฯ กับองค์การสะพานปลา.. (627) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 4.. (615) คณะเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรป (EU) เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออก สมุทรสาคร และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน .. (558) การเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการตรวจสอบสัตว์น้ำหน้าท่า.. (557) การประชุมหารือในการปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา.. (552) ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๐.. (525) การประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเรือประมงนอกน่านน้ำ.. (515) การแจ้งข้อมูลเพื่อขอนำเรือประมงต่างประเทศเข้าเทียบท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure : PSM).. (514) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ.. (477) การประชุมผู้ประกอบการด่านตรวจสัตว์น้ำ.. (457)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร

     เลขที่ 1024 สำนักงานสะพานปลาชั้น 2 ถนนวิเชียรโชฎก ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000