ให้คำแนะนำขั้นตอน กระบวนงานการลงทะเบียน และการยื่นคำขอรับใบอนุญาตในระบ (FSW)

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง


ให้คำแนะนำขั้นตอน กระบวนงานการลงทะเบียน และการยื่นคำขอรับใบอนุญาตในระบ (FSW) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง ให้คำแนะนำขั้นตอน กระบวนงานการลงทะเบียน และการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ใบรับรองการนำเข้าสินค้าสัตว์น้ำทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ผ่านทางระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต กรมประมง (FSW)

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ