นางจามรี รักษ์บางแหลม

หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นายสันติชัย แก้วสีนวล


(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวณพัชชนันท์ ทรงศรีเจริญ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาวนารีนาถ ใจเกษิม


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางธนิดา ธิติชัยเกตุ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายทรงเดช ผกาแก้ว


(เจ้าพนักงานประมง)
    


นายวศิน แสงศิลป์


(นักวิชาการประมง)
    
นายณัชพล ยางกลั่น

(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1    fio_donmueang@hotmail.co.th   0 2535 1474   แฟนเพจ