บุคลากรด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
นางจามรี รักษ์บางแหลม

หัวหน้าด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวณพัชชนันท์ ทรงศรีเจริญ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายอังคาร แก้วสถิตย์


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นาย สมพงษ์ คำพล


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นางสาว นารีนาถ ใจเกษิม


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    


นางธนิดา ธิติชัยเกตุ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายทรงเดช ผกาแก้ว


(เจ้าพนักงานประมง)
    


นายวศิน แสงศิลป์


(นักวิชาการประมง)
    
นายอนวัช เรือนทอง

(นักวิชาการประมง)
    
นายณัชพล ยางกลั่น

(นักวิชาการประมง)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1