บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง
นางยุพดี ทองมี

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    


นางสาวณพัชชนันท์ ทรงศรีเจริญ


(นักวิชาการประมงปฏิบัติการ)
    
นายอังคาร แก้วสถิตย์


(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    


นางธนิดา ธิติชัยเกตุ


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายทรงเดช ผกาแก้ว


(เจ้าพนักงานประมง)
    


นายสุชาย จันทร์หอม


(เจ้าพนักงานประมง)
    
นายวาทิต หูเขียว


(นักวิชาการประมง)
    
นายวศิน แสงศิลป์


(นักวิชาการประมง)
    
นายอนวัช เรือนทอง

นักวิชาการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานดอนเมือง

 228/1 อาคารคลังสินค้า 1 ชั้น 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 และมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์บริการ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 1