ประวัติหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ประวัติหน่วยงาน 

MAIN MENU (RIGHT)


ปี พ.ศ. 2527 เจ้าหน้าที่จากกรมประมงและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองปราบปราม กรมตำรวจ ได้จับกุมผู้ครอบครองปลาปิรันย่า 2 ราย มีของกลางเป็นปลาปิรันย่า 48 ตัว จากการตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบนำปลาชนิดนี้เข้ามาทางท่าอากาศยานกรุงเทพ ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความกังวลหากมีการนำปลาชนิดนี้ไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้คลายความกังวลจากกรณีดังกล่าว และเพื่อให้การควบคุมการตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิตเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำหนด กรมประมงจึงได้จัดตั้ง "งานกักกันสัตว์น้ำ" ขึ้นที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ปี พ.ศ. 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ฝ่ายตรวจสอบสัตว์น้ำ" สังกัด กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมงมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการนำเข้า ส่งออกหรือนำผ่านสัตว์น้ำ รวมถึงการกำหนดมาตรการกักกันสัตว์น้ำให้เป็นไปตาม ที่กฎหมายกำหนด มีด่านตรวจสัตว์น้ำ 5 แห่ง ประกอบด้วย
1. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

ปี พ.ศ. 2545กรมประมงได้ปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ" สังกัดสำนักบริหารจัดการด้านการประมง มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 7 แห่ง ดังนี้
1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานกรุงเทพ
3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานภูเก็ต
4. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
5. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานเชียงใหม่
6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว

ปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีคำสั่ง ที่ 563/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 จัดตั้งด่านตรวจสัตว์น้ำเพิ่มเติมเป็นการภายใน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
2. ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา

ต่อมาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีมติเห็นชอบให้กรมประมงปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายใน สำนักบริหารจัดการด้านการประมง ให้ส่วนตรวจการค้าสัตว์น้ำ มี 1 กลุ่มงาน และด่านตรวจสัตว์น้ำ 22 แห่ง ดังนี้

1. กลุ่มงานควบคุมการค้าสัตว์น้ำ
2. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3. ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือกรุงเทพ
4. ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง
5. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา
6. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาสะเดา
7. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาปาดังเบซาร์
8. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสงขลา สาขาท่าเรือน้ำลึก
9. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
10. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่
11. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตาก
12. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย
13. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสระแก้ว
14. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงราย
15. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี
16. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
17. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
18. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
19. ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดตราด
20.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร
21.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง
22.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร
23.ด่านตรวจสัตว์น้ำช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี

ปี พ.ศ. 2559กรมประมงมีคำสั่ง ที่ 883/2559 ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ซึ่ง "ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา ปรับเปลี่ยนเป็น "ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา)" ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ "กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต " โดยด่านตรวจสัตว์น้ำในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ำเขต 3 (สงขลา) ประกอบด้วย 7 ด่าน คือ
1.ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าอากาศยานหาดใหญ่
2.ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา
3.ด่านตรวจสัตว์น้ำปาดังเบซาร์
4.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต
5.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดนราธิวาส
6.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสตูล
7.ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดระนอง

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  203   รายงานผลเรือแจ้งเข้าออกประจำวันที่ 10 ก.พ. 65   187  วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  177  วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  151  วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  148  วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  148  วันที่ 10 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  146  วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  144  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิช...  140  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ...  137

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     สำนักงานศูนย์ฯ 10 หมู่ 8 ถ.ติณสูลานนท์  ต.พะวง  อ.เมือง จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100 จุดตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า (ท่าเรือน้ำลึกสงขลา) เลขที่ 25/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280      sk_fishtrade@hotmail.com   ธุรการ : 074-321945 ใบอนุญาต : 074-321946 จุดตรวจปล่อย : 074-332895   074321945