ศบป.8 เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing)

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ศบป.8 เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) 

ACTIVITY NEWS


ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2565  ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 
นายธีระพงษ์? อภัยภักดี?  ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต? 8  (สงขลา)?  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดรวม? 5  ราย? ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต เพื่อเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม (IUU Fishing) โดยมีรองอธิบดีกรมประมง?(ดร.ถาวร? ทันใจ)? ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ ดังนี้
???นโยบายการดำเนินงานตามภารกิจของกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต 
???แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมตรวจสอบการทำการประมง การแจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมง การขนถ่ายสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือ และการควบคุมตรวจสอบการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต
ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้ให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อีกด้วย
ทั้งนี้ในการสัมมนาดังกล่าวได้มีกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์? สานสามัคคี?  ปลูกสร้างจิตสำนึก?  เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และป...  179   การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   168  การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจประมงสะเดาและปาดังเบซาร์   164  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   149  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย   145  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้...  130  การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน   130  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8...  121  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   121  วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ