การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม  2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) ได้จัดประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ด้านการแจ้งเรือเข้าออก การทำการประมง การนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ การดำเนินคดีด้านประมง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบงานสารบรรณ เพื่อความเป็นหนึ่งในองค์กรร่วมสามัคคี? เรียนรู้ร่วมกัน? เพื่อความพร้อมในการทำงานในทุกด้าน?เรือไทย? เรือต่างประเทศ? สร้างความพร้อมทั้งความรู้? กายและใจให้บริการประชาชนได้เต็มที่♥?ก้าวผ่าน? ตามนโยบาย? การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมายขาดการรายงานผล?ไร้การควบคุมของประเทศ♥? เพราะเรามีทรัพยากรสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ ชั่วลูกชั่วหลาน?  กรป.? ทีม?

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   212   การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    180  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   149  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ...  134  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  119  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  113  ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงคร...  112  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  105  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   104  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ