แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ในวันที่ 20?กรกฎาคม 2565 นายฟารีซี? มะหมัด? นักวิชาการประมงปฏิบัติการ? พร้อมด้วยนางสาวมณีวรรณ์? วงศ์นอก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางเสาวนีย์ สาลีโท นักวิชาการประมงปฏิบัติ ได้ไปเรียนรู้กระบวนงานในการควบคุมการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยมี
นายศักดิ์ชัย? คล้ายศรี?
นักวิชาการประมงได้ร่วมบรรยายการปฏิบัติพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปริมาณงานและจำนวนบุคลกรสอดคล้องกัน ซึ่งมีแนวคิดเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้โดยนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้สามารถทำงานแทนกันได้เมื่อบุคลากรไม่เพียงพอ และเพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานรอบด้านตามภารกิจของหน่วยงาน ตามหลักการ Knowledge Sharing และการเรียนรู้สิ่งใหม่
พร้อมแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการทำงานเพื่อจัดหาและแก้ไขให้มีความสะดวกในการบริการประชาชน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   210   การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    149  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   147  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ...  133  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  118  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  112  ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงคร...  110  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  104  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   102  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ