การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตของเรือต่างระเทศ

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตของเรือต่างระเทศ นวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นายธีระพงษ์ อภัยภักดี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา) พร้อมด้วยนายชวนนท์ กัลยา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนางเสาวนีย์ สาลีโท นักวิชาการประมงปฏิบัติ ได้ไปเรียนรู้กระบวนงานในการวบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตของเรือประมงต่างประเทศ โดยมรนางพัชรินทร์ ถาวรนุรักษ์
เจัาพนักงานประมงชำนาญงาน และนายธรรมรัตน์ เลิศเกียรติรัชตะ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้ร่วมบรรยายการปฏิบัติพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยปริมาณงานและจำนวนบุคลกรสอดคล้องกัน ซึ่งมีแนวคิดเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรแลกเปลี่ยนความรู้โดยนำการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน ให้สามารถทำงานแทนกันได้เมื่อบุคลากรไม่เพียงพอ และเพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานรอบด้านตามภารกิจของหน่วยงาน ตามหลักการ Knowledge Sharing และการเรียนรู้สิ่งใหม่

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   211   การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด    179  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   149  ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิ...  134  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  119  อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรกรมประมง หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ กองตร...  113  ประชุมกลุ่มย่อยประจำเดือนและพัฒนาสำนักงานบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเกิดกรมประมงคร...  112  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  105  ทำบุญสำนักงาน ปี 2565   104  ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเพื่อรองรับ Marine Mammal...  91


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ