ตรวจติดตาม ตรวจสอบ สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง

 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)


ตรวจติดตาม ตรวจสอบ สัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมง -

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือประมงได้ตรวจสอบสัตว์น้ำกรณีที่ระบบสั่งตรวจเพราะสัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือเกิน 20 % จากสมุดบันทึกการทำการประมงในรอบ 6 เดือน เป็นจำนวน 442 เที่ยว
คิดเป็นร้อยละ 6 ของเรือที่แจ้งเข้าเพื่อขึ้นสัตว์น้ำทั้งหมด โดยพบมีความสอดคล้องกับ LB ร้อยละ 70 ซึ่งมีแนวโน้มถูกต้องมากขึ้น

  โดยชาวประมง และเจ้าของเรือได้ให้ความสำคัญในเรื่องการลงข้อมูลในสมุดบันทึกการทำการประมงมากขึ้นและพร้อมปรับปรุงแก้ไข
ซึ่งวัดผลจากร้อยละความถูกต้องในการเขียน LB ที่สูงขึ้นตามลำดับที่ร้อยละ 70

  จากการที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ในการควบคุมเฝ้าระวัง
พร้อมประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศที่กำหนด
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟังปัญหาอุปสรรคในการทำจากชาวประมง
เพื่ออธิบายให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานในการควบคุมตรวจสอบเรือประมงสินค้าสัตว์น้ำ และป...  178   การถ่ายทอดองค์ความรู้ของหน่วยงาน   168  การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำนักงานตรวจประมงสะเดาและปาดังเบซาร์   163  ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจประมงสะเดา   148  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย   145  แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการตรวจสอบการนำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้...  130  การอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน   129  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8...  121  ติดตามประเมินท่าเทียบเรือประมงตามแผนงานเดือนสิงหาคม 2565   121  วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจประมงท่าเรือน้ำลึกสงขลา สังกัด ศูน...  113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 8 (สงขลา)

     เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนติณสูลานนท์  ตำบลพะวง  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90100    sk_fishtrade@hotmail.com   074-321945-6   แฟนเพจ