หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |   ข่าววันที่: 2020-03-27 |  อ่าน: 293 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา
หน้าที่ความรับผิดชอบ

(ก) ศึกษา วิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดและกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

(ค) จัดทำแผนพัฒนาด้านประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของจังหวัด

(ง) ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

(จ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

แบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

1. กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานงบประมาณ งานแผนงาน งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล และงานธุรการทั่วไป พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงในระบบสารสนเทศ ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด( PMQA , ต้นทุนปันส่วนบุคคล ฯลฯ) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริม พัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในเขตจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง ภายในจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กลุ่มจังหวัด และจังหวัด จัดทำแผนงาน/งาน/โครงการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆ ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความเสี่ยงและความคุ้มค่าของแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง วิจัยและพัฒนา ส่งเสริมติดตามและประเมินผล การถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการต่อเนื่องหลังการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำระบบ ฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์ การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด( GPPด้านเพาะเลี้ยง) สนับสนุนสำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการประมงและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง การแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยง และเพื่อการศึกษา วิจัย หาความรู้แก่บุคคลทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

มีหน้าที่รับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง และการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแลด้านการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบ กฎ กฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมศึกษา วิจัย แนวทางแก้ไข เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) อยู่ร่วมกันได้ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมง ในเขตจังหวัด เพื่อการส่งออกและความปลอดภัยทางด้านอาหาร ศึกษาและประเมินผลการควบคุมการบริหารจัดการด้านการประมงและผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในเขตจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามสภาวะการประมง ให้คำแนะนำปรึกษาและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด ในการนำไปใช้วางแผนและดำเนินการ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ และจัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนด้านเรือประมง เครื่องมือทำการประมง แหล่งน้ำ สถิติการประมงด้านการจับ และการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จัดทำแผนงาน/งาน/โครงการด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่างๆ ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด( GPPแหล่งน้ำ การทำประมง) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนแจ้งเตือนภัย เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดจากภัยพิบัติและหาแนวทางบรรเทาช่วยเหลือชาวประมงและเกษตรกร ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหลังเกิดภัยพิบัติ สนับสนุนสำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการประมงและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับอำเภอ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. สำนักงานประมงอำเภอ 11 อำเภอ

มีหน้าที่รับผิดชอบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอำเภอ และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมง ฐานข้อมูลประมง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานของอำเภอ ให้บริการด้านการประมงแก่ชาวประมง เกษตรกร และประชาชน ตรวจสอบ รวมทั้ง ติดตาม ควบคุม และรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด 8/01/61.. (933)  ประมงอำเภอบัวใหญ่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเพาะเลี้ยงกบ และการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว.. (783) ตรวจสอบพื้นที่การเลี้ยงปลาในกระชัง@ลำน้ำมูล.. (726) ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อำเภอแก้งสนามนาง.. (715) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_21/12/60.. (708) ฐานข้อมูลด้านประมง.. (697) กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง ตรวจประเมินสุขลักษณะสถานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำพื้นเมือง วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาหมอบ้านถนนหักใหญ่.. (684) มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ อำเภอบัวลาย อำเภอเทพารักษ์.. (674) อบรมเกษตรกร โครงการ Smart ONIE เพื่อ Smart Farmer.. (672) ภาระกิจประมงอำเภอด่านขุนทด_16112560.. (654) ภาระกิจประมงอำเภอบัวใหญ่_21 พ.ย.60.. (633) ประชุมรับฟังความคิดเห็นการเลี้ยงปลาในกระชังในลำน้ำมูล.. (629) กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ณ วัดป่าหนองกระทุ่ม ตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่.. (608) สำรวจเก็บข้อมูลผลผลิตการเลี้ยงปลานิลในกระชังในอ่างเก็บน้ำลำแชะและอ่างเก็บน้ำมูลบน อำเภอครบุรี อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ อ.เสิงสาง.. (600) ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2560.. (587) ภาระกิจประมงอำเภอชุมพวง_25/12/60.. (583) โครงการอำเภอยิ้มวันนี้.. (557) โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอปากช่อง.. (541) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำเภอบัวลาย.. (540) ภาระกิจสนง.ประมงอำเภอบ้านเหลื่อม_ร่วมเปิดงานตลาดประชารัฐ.. (536)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000