นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ข่าวประชาสัมพันธ์


                                              ประกาศกรมประมง
เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕'๖๓
                เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ
ราชการ ๔.๐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และผลักดันการพัฒนาให้เกิดความ
สมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การบริหารราชคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ
การบริหารงานภาครัฐ
                กรมประมง จึงได้จัดทำโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกรมประมง ประจำปื
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อันประกอบด้วยนโยบายหลัก ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ๒) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๓) ด้านองค์การ และ ๔) ด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กำหดแนวทางปฏิบัติตมนโยบายหลักต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
                                                    ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓
                                                               (นายมีศักดิ์ ภักตีคง)
                                                                  อธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประม...  208   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดนครร...  167  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านประมง Fisherman shop...  159  พิธีประกาศเจตนารมณ์ กรมประมง ประจำปี พ.ศ.2565   159  ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง...  155  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ นายสันทัด มีคำแสน นางศิพร ห...  134  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา กำหนดการประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปร...  126  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ค...  124  ประมงจังหวัดนครราชสีมา ประธานกรรมการพร้อมด้วยกรรมการ นายสันทัด มีคำแสน นางศิพร ห...  122  ประมงอำเภอครบุรี นักวิชาการประมง และนักวิชาการประมง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้...  119


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

     513 ถนนมุขมนตรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000    korat_fish@hotmail.com   0 4424 4373,0 4425 2670   0 4424 4373   แฟนเพจ