การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน..คลิก

     ตามหนังสือกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ที่ กษ 0508.3/4270 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ได้แจ้งว่าสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Bureau of Import and Export Food Safety of General Administration of China;GACC) มีข้อกำหนดให้สินค้าสัตว์น้ำที่ส่งไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีนต้องมีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยเท่านั้น และเริ่มเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าว ในการขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกไปจำหน่ายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ต้องแนบเอกสารแสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำประกอบการขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิต

ได้แก่ หนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document; MCPD) แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำจับจากธรรมชาติ

หรือหนังสือกำกับการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ (Aquatic Animal Movement Document; MD) แสดงแหล่งที่มาของสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง

หรือหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquacutural Product Purchasing Document: APPD) แสดงแหล่งที่มากุ้งทะเลที่มาจากการเพาะเลี้ยง

ทั้งนี้จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระเบียบการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำนวนผู้อ่าน 385  ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก ตัวอย่างหนังสือรับรองในการแจ้งแหล่งที่มาของสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในการส่งออก... จำนวนผู้อ่าน 378 แนวทางในการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปประเทศญี่ปุ่น แนวทางในการขอแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำไปประเทศญี่ปุ่น  จำนวนผู้อ่าน 239 การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน การขอใบรับรองสุขอนามัยสัตว์น้ำมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน  จำนวนผู้อ่าน 179 แจ้งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำดัดแปลงพันธุกรรม พ.ศ.2565 แจ้งระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบให้นำเข้าสัตว์น้ำด... จำนวนผู้อ่าน 173 เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออกไปประเทศออสเตรเลีย  จำนวนผู้อ่าน 168 เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำสวยงามส่งออก  จำนวนผู้อ่าน 141 รายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต ปูขน (Eriocheir sinensis) จากจีน และ กุ้ง Western Rock Lobster (Panulirus cygnus) จากออสเตรเลีย รายชื่อบริษัทที่ได้รับการพิจารณานำเข้าสัตว์น้ำมีชีวิต ปูขน (Eriocheir sinensis) ... จำนวนผู้อ่าน 136 ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผู้นำเข้าปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) มีชีวิต ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการผู้นำเข้าปลาดุกอัฟริกัน (Clarias gariepinus) มีชีวิต  จำนวนผู้อ่าน 130 เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า เปิดตรวจสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า  จำนวนผู้อ่าน 118


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

    รายละเอียด อาคารCE เขตปลอดอากร  ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540  email  dof_s1@hotmail.com  โทรศัพท์ งานบริการใบอนุญาตส่งออก 021340720 งานบริการใบอนุญาตนำเข้า นำผ่าน 021340726, 0992189389  FAX 021340720  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6