การประชุมพิจารณาวาระและรูปแบบการประชุมภายใต้กรอบ SIOFA ประจำปี 2563

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

การประชุมพิจารณาวาระและรูปแบบการประชุมภายใต้กรอบ SIOFA ประจำปี 2563 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-07-30  |   ข่าววันที่: 2020-07-30 |  อ่าน: 8 ครั้ง
 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมพิจารณาวาระและรูปแบบการประชุมภายใต้กรอบ SIOFA ประจำปี 2563 โดยแบ่งเป็น

1. การประชุมคณะกรรมการปฏิบัติตาม (Compliance Committee Meeting) ครั้งที่ 4 (CC4) และ

2. การประชุมภาคีสมาชิก (Meeting of the Parties) ครั้งที่ 7 (MOP7)


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (27,295)  การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (13,038) หน้าหลัก.. (7,014) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (6,888) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (6,655) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,175) Workflow e-bidding.. (4,794) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (4,780) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (4,765) หน้าหลัก.. (4,521) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,386) ภารกิจและหน้าที่.. (4,276) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (4,217) ระเบียบกรมประมง.. (4,207) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,202) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,146) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,021) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (3,979) รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (3,856) เป้าประสงค์.. (3,843)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00