หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(สวทช.)

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(สวทช.) 

อบรม/ดูงาน/ประชุม

 เผยเเพร่: 2020-08-11  |   ข่าววันที่: 2020-08-11 |  อ่าน: 218 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง นำทีมบุคคลากรของกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมด้วย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ ได้เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานวิจัยภายใต้กรอบความร่วมมือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กรมประมง ทั้งนี้ สวทช. ได้พาคณะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องทางด้านจุลินทรีย์ อาหารสัตว์น้ำ และโรคสัตว์น้ำด้วย


 Tags

  •  บทความ
  • เอกสารประกอบการประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง   รายชื่อกุ้งกุลาดำไปจีน  โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561  ระบบ White List Hatchery  แผนและผลการปฏิบัติราชการประจำปี  จริยธรรมข้าราชการพลเรือน  ยุทธศาสตร์กรมประมง  รายชื่อองค์กรเอกชนที่ได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู้ออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำได้ด้วยตนเอง MD ระบบสารสนเทศ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รายงานประจำปี แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์กรมประมง คำรับรองการปฏิบัติราชการ คู่มือระบบงาน e-GP กองคลัง กรมประมง
  •  Hit 20 อันดับ
  • รายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการตรวจรับรองกุ้งกุลาดำมีชีวิตเพื่อส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (28,336)  รายชื่อเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 2).. (14,249) การส่งออกกุ้งกุลาดำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน.. (13,987) โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561.. (8,422) หน้าหลัก.. (7,622) รายชื่อโรงเพาะฟักที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์โรคไวรัส ตามโครงการคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำ.. (7,432) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (7,199) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเล .. (5,367) รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร.. (5,108) Workflow e-bidding.. (5,070) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล.. (5,032) รายชื่อเกษตรกร ที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ (ระยะที่ 1).. (4,841) หน้าหลัก.. (4,791) โครงสร้างกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง.. (4,667) ภารกิจและหน้าที่.. (4,540) ข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์กุ้งทะเล.. (4,442) ระเบียบกรมประมง.. (4,404) วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม.. (4,341) ประเด็นยุทธศาสตร์.. (4,200) ค่านิยมหลักขององค์การ.. (4,186)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00