รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference 

ประชาสัมพันธ์


วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมือเสือ อาคารกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับ ผู้แทนจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งภาคกลาง, สมาคมเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย, สมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย, กลุ่มคลัสเตอร์กุ้งกุลาดำภาคใต้, สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย, สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, บมจ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ อาทิ การจัดประชุมชี้แจงคู่มือโครงการฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ที่รับผิดชอบโครงการฯในพื้นที่ เพื่อให้ข้อมูลคำปรึกษา และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้กับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งจัดประชุมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของบริษัทที่ผ่านการรับรองรายชื่อเข้าร่วมโครงการฯ, ปรับปรุง Infographic ขยายระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ และขยายขอบเขตการพิจารณากิจกรรมที่เกษตรกรประสงค์ดำเนินการในโครงการฯ และแจ้งศูนย์ที่รับผิดชอบโครงการฯ ในพื้นที่ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังเกษตรกร รวมถึงพิจารณา แนวทางแก้ไขปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลภายใต้โครงการฯ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ ขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องและมีความคล่องตัว

#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#นายเฉลิมชัยสุวรรณรักษ์รองอธิบดีกรมประมง
#รองฯเหลิมเติมข่าวดี

ลิงค์ข่าว ????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4662811413836416/?d=n

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   125   ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   115  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง จ.ตรัง เพาะพันธุ์ปลาการ์ตูน หรือปลานีโม่ จำหน่ายใ...  109  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   102  คณะทำงานเดินทางเข้าคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประเภทอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ระดั...  86  รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุทธินี ลิ้มธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒน...  86  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   81  นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร...  73  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2565   66  ติดตามงานขยายผลการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสาหร่ายพวงอ...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ