นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 12

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 12 

ประชาสัมพันธ์


เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 นายชลธิศักดิ์ ชาวปากน้ำ ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตรไทย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ ในฐานะประธานคณะผู้แทนจากกรมประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนาย Wei Zhenglin รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท เป็นประธานร่วม 

โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนการผลักดันนโยบายด้านการเกษตรที่สำคัญให้สำเร็จเป็นรูปธรรม ได้แก่ การเกษตรยั่งยืน การฝึกอบรมเกษตรอัจฉริยะ การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาความยากจน ธุรกิจการเกษตร และการตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือโครงการความร่วมมือการเกษตรสาขาต่างๆ และโครงการความร่วมมือภายใต้กองทุนพิเศษในกรอบล้านช้าง-แม่โขง โดยกรมประมงได้เสนอโครงการ Research on construction of seawater recirculating aquaculture system เพื่อสร้างระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียนต้นแบบ ซึ่งฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีที่จะร่วมดำเนินโครงการ โดยสาธารณรัฐประชาจีนได้เสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการประมง ได้แก่ 

1) Cooperative Demonstration of Recirculating Aquaculture Systems
2) Exchange of Young Agricultural Professionals between China and Thailand
3) Ecological and Healthy Farming of Special Aquatic Animals
ทั้งนี้ กรมประมงยินดีร่วมดำเนินโครงการ ทั้งสองฝ่ายจะมอบหมายหน่วยงานและผู้ประสานงานเพื่อกำหนดรายละเอียดกิจกรรมและช่วงเวลาที่จะดำเนินการในปี 2565 ต่อไป 

#กองประมงต่างประเทศ
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
#กรมประมง

ลิงค์ข่าว ????
https://www.facebook.com/227334884050780/posts/4663163723801185/?d=n

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   180   ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   158  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   125  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   103  ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา...  82  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหากุ้งทะเลในพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565    81  การประชุมกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ...  78  เยี่ยมเยียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะ...  77  กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ นำสินค้ามาจำหน่ายในโครงกา...  75  ต้อนรับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ เข้าเยี่ย...  72


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ