พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร  

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |   ข่าววันที่: 2021-12-03 |  อ่าน: 29 ครั้ง
 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสุทธินี ธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการอนุบาลและสร้างความรู้เรื่องการตลาดลูกกุ้งขาวแวนาไมสายพันธุ์สิชล 1" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom cloud meetings โดยได้มีการรับฟังแนวข้อคิดในการปฏิบัติงานจากวิทยากร และผู้จัดอบรม รวม 5 ท่าน ได้แก่ นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช และ นายสามารถ เดชสถิตย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ 

จากนั้นผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้กล่าวปิดอบรมและให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานการผลิตลูกกุ้งขาวแวนาไมสายพันธุ์สิชล 1 สู่เกษตรกรได้สำเร็จไปด้วยดี และให้นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมสร้างเครือข่ายในการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยง รวมถึงการตลาด และทำงานเป็นทีมไปด้วยกัน, Keep in touch, Keep walking , Keep connection เป็นต้น

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยกุ้งกุลาดำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกหมึกกระดองจำนวน ๑,๕๐๐ ตัว  (185)   สนับสนุนพันธุ์กุ้งแชบ้วย จำนวน 550,000 ตัว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มธนาคารป... (162)  ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผักสวนครัวเพื่อบริโภคในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (158)  มอบเงินกองทุนสวัสดิการกรมประมง จำนวน 100,000.- บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัว นายพงศ์เทพ วังสะไพบูลย์ นั... (155)  โครงการฝึกอบรมการปลูกแคคตัสเพื่อเป็นอาชีพเสริมแก่เกษตรกร  (141)  สัมภาษณ์ในการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวชุด สืบสาน สร้างสุขปวงประชา  (136)  สนับสนุนพันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 2 นิ้ว ให้กับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ  (134)  ประชาสัมพันธ์ 17 ชุดโครงการ  (126)  การดำเนินการสถานการณ์โควิด-19  (116)  กิจกรรมอื่นๆ  (101)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright © Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00