พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 

ประชาสัมพันธ์


 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นางสุทธินี ธรรมมหิศร ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้รับมอบหมายจาก นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง ให้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรทางไกลแด่ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการอนุบาลและสร้างความรู้เรื่องการตลาดลูกกุ้งขาวแวนาไมสายพันธุ์สิชล 1" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 28 ราย ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom cloud meetings โดยได้มีการรับฟังแนวข้อคิดในการปฏิบัติงานจากวิทยากร และผู้จัดอบรม รวม 5 ท่าน ได้แก่ นายสรรเสริญ ช่อเจี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล นายกอบศักดิ์ เกตุเหมือน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  นางจำเริญศรี ถาวรสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช และ นายสามารถ เดชสถิตย์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งกระบี่ 

จากนั้นผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้กล่าวปิดอบรมและให้แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านตั้งใจปฏิบัติงานการผลิตลูกกุ้งขาวแวนาไมสายพันธุ์สิชล 1 สู่เกษตรกรได้สำเร็จไปด้วยดี และให้นักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมสร้างเครือข่ายในการประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเพาะเลี้ยง รวมถึงการตลาด และทำงานเป็นทีมไปด้วยกัน, Keep in touch, Keep walking , Keep connection เป็นต้น

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
#กรมประมง
#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินบุคคลและผลงาน   196   ประกาศรับสมัคร Assistant for the JICA Thai Fish Project   166  งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 31   131  ประชุมหารือแนวทางฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย   108  ศพช.สมุทรสาคร ร่วมกับ สนง.จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลา...  86  เยี่ยมเยียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองเทียน ตำบลชะอำ อำเภอชะ...  82  กลุ่มผู้เลี้ยงปูทะเลเขาตาหน่วย-หนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ นำสินค้ามาจำหน่ายในโครงกา...  80  ต้อนรับ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และคณะ เข้าเยี่ย...  79  การประชุมคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านการปร...  68  นางสาวมนทกานติ ท้ามติ้น  มอบหมายให้ นางสาวนันทวรรณ  บุตรโคษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที...  65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

     Best Look 1024x768 on Internet Exploer Latest Version Copyright ? Coastal Aquaculture Research and Development Division Department Of Fisheries All rights reserved e-mail : vichakarn6504@hotmail.com ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 4 เมษายน 2563 22:00:00    vichakarn6504@hotmail.com   0-2579-4496   0-2579-4496   แฟนเพจ