สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส


สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส 

บทความวิชาการ


 เริ่มต้นฤดูฝน ลมมรสุมรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงซึ่งส่วนใหญ่ทำการประมงบริเวณชายฝั่ง ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะในกระชังก็ประสบปัญหาปลาตาย ที่เป็นบ่อเลี้ยงก็ถูกน้ำท่วมถึงหรือได้รับน้ำจืดส่งผลต่อการดำรงชิวิตของสัตว์น้ำ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เชื่อว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องประสบวนเวียนกันมาทุกปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หากเกษตรกรวางแผนการเลี้ยงโดยหลีกเลี่ยงฤดูดังกล่าวหรือปรับเปลี่ยนเวลาให้สามารถจับสัตว์น้ำจำหน่ายเมื่อเข้าสุ่เริ่มต้นฤดูฝน ลมมรสุมและมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยจากการตรวจคุณภาพน้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวืน้ำชายฝั่งนราธิวาสประจำเดือน ธันวาคม 2559 พบว่า แม่น้ำตากใบเก็บ 2 จุด คือสะพานเกาะยาว และบ้านศาลาใหม่ ความเค็ม 14-24 ppt ความเป็นกรด-ด่าง  7.20-7.74  ออกซิเจนละลายน้ำ 3.33-5.88  มิลลิกรัม/ลิตร  แม่น้ำบางนรา เก็บ 2 จุด คือ บ้านอ่าวมะนาวและพลับพลา ความเค็ม 3-9 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง  7.31-7.15 ออกซิเจนละลายน้ำ 3.59-4.49 มิลลิกรัม/ลิตร  และคลองโคกเคียน ความเค็ม 7 ppt ความเป็นกรด-ด่าง  7.05 ออกซิเจนละลายน้ำ 2.67 มิลลิกรัม/ลิตร 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อเฝ้าระวังแหล่งอาศัยและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามธรรมชาติในพื...  193   กิจกรรมจัดเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม พื้นที่จังหวัดนราธิวา...  189  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   186  การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ ฟิชชิ่งฟาร์ม ตำบลหนองแรด อำเภอยะหริ่ง จังหวั...  170  การติดตามผลการเลี้ยงกุ้งขาวสิชล 1 ณ มานพฟาร์ม อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี    163  กิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์ทะเล คืนสู่ธรรมชาติ” สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส...  159  การปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย ภายใต้กิจกรรม การจัดการแหล่งน้ำ ( ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ) ค...  150  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที...  138   พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และถวายพระพรชัยมงคล เ...  111  การปล่อยกุ้งกรัม ครั้งที่ 2 กิจกรรมตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนจังหวัดชายแดนใต...  108


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110      cf-naratiwas@dof.in.th   073-530425   073-530426   แฟนเพจ