สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส 

บทความวิชาการ

 เผยเเพร่: 2017-01-31  |   ข่าววันที่: 2017-01-31 |  อ่าน: 755 ครั้ง
 

 เริ่มต้นฤดูฝน ลมมรสุมรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันถ้วนหน้า โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพด้านการประมงซึ่งส่วนใหญ่ทำการประมงบริเวณชายฝั่ง ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยเฉพาะในกระชังก็ประสบปัญหาปลาตาย ที่เป็นบ่อเลี้ยงก็ถูกน้ำท่วมถึงหรือได้รับน้ำจืดส่งผลต่อการดำรงชิวิตของสัตว์น้ำ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เชื่อว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต้องประสบวนเวียนกันมาทุกปี ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หากเกษตรกรวางแผนการเลี้ยงโดยหลีกเลี่ยงฤดูดังกล่าวหรือปรับเปลี่ยนเวลาให้สามารถจับสัตว์น้ำจำหน่ายเมื่อเข้าสุ่เริ่มต้นฤดูฝน ลมมรสุมและมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติโดยจากการตรวจคุณภาพน้ำของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวืน้ำชายฝั่งนราธิวาสประจำเดือน ธันวาคม 2559 พบว่า แม่น้ำตากใบเก็บ 2 จุด คือสะพานเกาะยาว และบ้านศาลาใหม่ ความเค็ม 14-24 ppt ความเป็นกรด-ด่าง  7.20-7.74  ออกซิเจนละลายน้ำ 3.33-5.88  มิลลิกรัม/ลิตร  แม่น้ำบางนรา เก็บ 2 จุด คือ บ้านอ่าวมะนาวและพลับพลา ความเค็ม 3-9 ppt  ความเป็นกรด-ด่าง  7.31-7.15 ออกซิเจนละลายน้ำ 3.59-4.49 มิลลิกรัม/ลิตร  และคลองโคกเคียน ความเค็ม 7 ppt ความเป็นกรด-ด่าง  7.05 ออกซิเจนละลายน้ำ 2.67 มิลลิกรัม/ลิตร 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,189)  การอนุบาลปลากะพงขาว.. (1,428) แนวทางการอนุรักษ์ม้าน้ำของประเทศไทย.. (1,375) สาหร่ายพวงองุ่นที่ประมงชายฝั่งนราธิวาส.. (1,319) โครงสร้างและอัตรากำลัง.. (1,317) แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ .. (1,169) วิสัยทัศน์และพันธกิจ.. (1,075) การสร้างความรู้ความเข้ากับประชาชน.. (1,074) หน้าที่รับผิดชอบ.. (1,066) โครงการ/แผนงาน ปี 2564.. (946) “วางซั้งกอ” สร้างบ้านให้ปลาในคลองตากใบ.. (940) การประเมินผลปฏิบัติราชการ.. (910) จัดซื้อจัดจ้าง(หจก.เอส พี เพนทาเทค)28 พ.ค.61.. (848) การลดต้นทุนการอนุบาลลูกปลากะพงขาวในบ่อดิน.. (841) งบทดลอง พ.ค.61.. (827) ปัญหาและแนวทางในการควบคุมระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน.. (786) สภาวะแวดล้อมในแหล่งน้ำธรรมชาติสายหลักของจังหวัดนราธิวาส.. (755) คุณภาพน้ำในจังหวัดนราธิวาส.. (739) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ.. (732) ราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (722)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลนราธิวาส

     ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110