การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

ITA


 

ปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/16

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/16

O3 อำนาจหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/13e_APwRtRVolGU5FLUMPgFVniUQa_5uZ/view?usp=sharing

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/17xUcMrNjx7J5A_hLTSgMtt4zFA_CevIp/view?usp=sharing

https://www4.fisheries.go.th/file_area/2560-2564.pdf

O5 ข้อมูลการติดต่อ

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/fisherylaw/index.html

https://www.fisheries.go.th/law/web2/index.php/component/content/article?layout=edit&id=68

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O8 Q&A

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O9 Social Network

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-nakhonnayok

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1EltDCiPe717S1ol-IxIgrIUCHA-aIcbk/view?usp=sharing

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1ZOb78BGrDWsn1hNXXK9PX_sLKhpInqA6/view?usp=sharing

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/132iO3f7EHeMplK9U8a1zZl1Wg4yKLumV/view?usp=sharing

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://drive.google.com/file/d/1TjZnmTozkf6vqaZba5tSbPs_w0vqAYPL/view?usp=sharing

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/14Lu8TliPZlnezGHRiTskkwbtKWSqA9JT/view?usp=sharing

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/1EIQoZRI7F-1HkTBNekj6WR2nypn7qWym/view?usp=sharing

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/1OdOWV7GJYjNDUcyoIZFDzcpAwMWGWxT_/view?usp=sharing

O17 E-Service

 https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/16/100185

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

-

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

-

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1npiFhx0p6T34kIIvVfciZtevDdNtFFQT/view?usp=sharing

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ       

- ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน    

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xtUp3hypIyHmyfUuwZvqsMqke13a35-0/edit?usp=sharing&ouid=109308757445475044425&rtpof=true&sd=true

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

-

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1hpXRJwBVrZBR8NiY8W1wJ6vS35L8TVSi/view?usp=sharing

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621100921_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621100921_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://drive.google.com/file/d/13zOG07vMkVvEZEMHP1n6AzdQh3R9MglE/view?usp=sharing

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190625131840_1_file.pdf

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://www.fisheries.go.th/complain/

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

- โทรศัพท์ /โทรสาร

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

          - เดือนตุลาคม 2564 - 1 มีนาคม 2565 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://drive.google.com/file/d/1FcAtkONHWZfe6NmeVLHMM4xSWurfE8JN/view?usp=sharing

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     -

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    -

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1JaerwCuwU2ESmMZ6Plv_57hcEHglIM27/view?usp=sharing

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://drive.google.com/file/d/18meJqCNDThjDAxt1sOlfECn2O0Lqbwec/view?usp=sharing

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://drive.google.com/file/d/1bZoyqU0BH1OmW1TACESqX9KlVGUzL3oD/view?usp=sharing

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/165S-YRa6gbBmeMVi2loie5Dj4RYJa7_Y/view?usp=sharing

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/16yCfcX4kh-OiVsNChuHQdVcRIHrNb2st/view?usp=sharing

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1997m_L-c3wmaM0zT3TmZEfYb_etDN-eu/view?usp=sharing

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1wwgHYM2AURglnXka6p99dHOXyPTppO6P/view?usp=sharing

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1KEmWvqDURRwEGrDqDOBvfXqMrJrHpfiS/view?usp=sharing

 

ปีงบประมาณ 2564

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของจังหวัดนครนายก (ตัวชี้วัดที่ 9-10)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/16

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/16

O3 อำนาจหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/13e_APwRtRVolGU5FLUMPgFVniUQa_5uZ/view?usp=sharing

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/17xUcMrNjx7J5A_hLTSgMtt4zFA_CevIp/view?usp=sharing

https://www4.fisheries.go.th/file_area/2560-2564.pdf

O5 ข้อมูลการติดต่อ

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www.fisheries.go.th/mf-emdec/mainweb/fisherylaw/index.html

https://www.fisheries.go.th/law/web2/index.php/component/content/article?layout=edit&id=68

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O8 Q&A

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O9 Social Network

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-nakhonnayok

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1EltDCiPe717S1ol-IxIgrIUCHA-aIcbk/view?usp=sharing

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1ZOb78BGrDWsn1hNXXK9PX_sLKhpInqA6/view?usp=sharing

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/132iO3f7EHeMplK9U8a1zZl1Wg4yKLumV/view?usp=sharing

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://drive.google.com/file/d/1TjZnmTozkf6vqaZba5tSbPs_w0vqAYPL/view?usp=sharing

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/14Lu8TliPZlnezGHRiTskkwbtKWSqA9JT/view?usp=sharing

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/1bl0V_abzjT6Y3LxdEjZ7tBxDBN6F4Uy1/view?usp=sharing

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/1OdOWV7GJYjNDUcyoIZFDzcpAwMWGWxT_/view?usp=sharing

O17 E-Service

 https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/view_activities/16/100185

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1l42hTcPxyXZaN0O_3mgNF4LLRl-s1C7A/view?usp=sharing

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1SfzGwcwuEjf_ZZjIzcezBcSXfykQrn4p/view?usp=sharing

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/13ztv2gXYz2V0SK2icF_wWThWpbeNGzNj/view?usp=sharing

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1OO4FZtuH4gvs-wbHT6c0DrBEby2tFpUo/view?usp=sharing

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/10B5zc5icuopou_ONA9-eqASRNYAacCeR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1IPxWLWm5CZ4Viyfv9f-FBZv2jFQZi4u1/view?usp=sharing

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

https://drive.google.com/file/d/14jL4Z_NvnYcRmI33I40gxtY78tvIzvJv/view?usp=sharing

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1U5Dsex4YfSGj2VEw2ohZKLYjYacGAW3U/view?usp=sharing

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

https://drive.google.com/file/d/1EZIYsF2GKdbk8Au8gK9sW8tM_-wkqjhE/view?usp=sharing

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621100921_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621100921_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://drive.google.com/file/d/13zOG07vMkVvEZEMHP1n6AzdQh3R9MglE/view?usp=sharing

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190625131840_1_file.pdf

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://www.fisheries.go.th/complain/

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

- โทรศัพท์ /โทรสาร

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

          - เดือนตุลาคม 2563 - 1 มีนาคม 2564 ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://drive.google.com/file/d/1x4h1wPa1RONJRKzkJyRojOlK_2FPlKbi/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1jv_bxLRZSurwwCGfqL3ESJfp95XjGDd2/view?usp=sharing

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     -

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    -

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1JaerwCuwU2ESmMZ6Plv_57hcEHglIM27/view?usp=sharing

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://drive.google.com/file/d/18meJqCNDThjDAxt1sOlfECn2O0Lqbwec/view?usp=sharing

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://drive.google.com/file/d/1bZoyqU0BH1OmW1TACESqX9KlVGUzL3oD/view?usp=sharing

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/165S-YRa6gbBmeMVi2loie5Dj4RYJa7_Y/view?usp=sharing

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/16yCfcX4kh-OiVsNChuHQdVcRIHrNb2st/view?usp=sharing

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1997m_L-c3wmaM0zT3TmZEfYb_etDN-eu/view?usp=sharing

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1wwgHYM2AURglnXka6p99dHOXyPTppO6P/view?usp=sharing

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1KEmWvqDURRwEGrDqDOBvfXqMrJrHpfiS/view?usp=sharing

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเพาะและอนุบาลปลาดุก   491   ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก   366  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   323  องค์ความรู้ การอนุบาลลูกปลาดุก แห่งตำบลศรีจุฬา   288  ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน   252  การเลี้ยงปลาสวยงาม   252  ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง   235  แบบฟอร์ม ต่างๆ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 65   212  โครงส่งเสริมและพัฒนาปลาตะเพียนประจำจังหวัดนครนายปลาอัตลักษณ์ของลุ่มแม่น้ำนครนายก...  208  สรุปมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำแปรรูป ประจำปี 2564/65   204

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208    fpo-nakhonnayok@dof.in.th   037-311024   037-311024   แฟนเพจ