การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA 

ITA

 เผยเเพร่: 2020-06-02  |   ข่าววันที่: 2020-06-02 |  อ่าน: 437 ครั้ง
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของจังหวัดนครนายก (ตัวชี้วัดที่ 9-10)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/16

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/personel/16

O3 อำนาจหน้าที่

https://drive.google.com/file/d/1wauw59aO2Gr_OdYMbs3AyiEtJXqiUx2H/view?usp=sharing

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/13ztv2gXYz2V0SK2icF_wWThWpbeNGzNj/view?usp=sharing

O5 ข้อมูลการติดต่อ

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

https://www.fisheries.go.th/law/web2/index.php/component/content/article?layout=edit&id=68

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/fpo-nakhonnayok

O8 Q&A

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-nakhonnayok

O9 Social Network

https://www.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%

E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%

B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%

B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%

B2%E0%B8%A2%E0%B8%81/100007664856397

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/13ztv2gXYz2V0SK2icF_wWThWpbeNGzNj/view?usp=sharing

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/13ztv2gXYz2V0SK2icF_wWThWpbeNGzNj/view?usp=sharing

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

https://drive.google.com/file/d/13ztv2gXYz2V0SK2icF_wWThWpbeNGzNj/view?usp=sharing

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

https://drive.google.com/file/d/1TjZnmTozkf6vqaZba5tSbPs_w0vqAYPL/view?usp=sharing

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/14Lu8TliPZlnezGHRiTskkwbtKWSqA9JT/view?usp=sharing

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/1oep-jzDwQNlZUNMRU8KEgjWGJlb7tcLA/view?usp=sharing

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

https://drive.google.com/file/d/1iumhgDxAVxEGyPXgD4YgcIzRIdCJDgxB/view?usp=sharing

O17 E-Service

          - ไม่มี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1QDLUcBjSzBGoOwIuTxc1Cey8nMlkhIjv/view?usp=sharing

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/13ztv2gXYz2V0SK2icF_wWThWpbeNGzNj/view?usp=sharing

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

https://drive.google.com/file/d/13ztv2gXYz2V0SK2icF_wWThWpbeNGzNj/view?usp=sharing

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1MDNgQcdwhlarTQeNdS2TK8n1chtyBMl9/view?usp=sharing

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

https://drive.google.com/file/d/1MDNgQcdwhlarTQeNdS2TK8n1chtyBMl9/view?usp=sharing        

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 https://drive.google.com/file/d/15tYMJhckbD5dWKHH6EhXrjgjAWafPgt3/view?usp=sharing        

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1G-eiqPNi4cbT-AjTpNqDKlh0HG9h6hsg/view?usp=sharing

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621100921_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621100921_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621100921_1_file.pdf

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190621101005_1_file.pdf

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1vaqtaCcNYrBvag9xH7LU9hMVVvFOwcM-/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Bd3uxIy4QamkPtseecJ4myYGGzGOuM65/view?usp=sharing

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20190625131840_1_file.pdf

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-nakhonnayok

- โทรศัพท์ โทรสาร

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

          - ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

https://www4.fisheries.go.th/local/index.php/webboard/topic_page/fpo-nakhonnayok

-โทรศัพทฺ์/โทรสาร

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

https://drive.google.com/file/d/1_U-lG26ptQHB4LgjVBNGPtjiljCHiFqi/view?usp=sharing

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20180524112717_1_file.pdf

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

https://drive.google.com/file/d/1qXvr_Vqcl7UMypg36cfXWjUy_TP5xISb/view?usp=sharing

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1smdfB4UEuf0xYu5wFandW_eLxsRISmbg/view?usp=sharing

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

https://drive.google.com/file/d/1o5lhK1yJmNEybxZ-ybmftCpPqVBDmBzC/view?usp=sharing

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

https://drive.google.com/file/d/1Qu3QP6n6Kpa41RweyyEulnLDNsoCdVqP/view?usp=sharing

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1aIyb7x6jWwUKMlC-Ttdl-QLHVc7f12QJ/view?usp=sharing

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

https://drive.google.com/file/d/1PsCsNSjrIGt-v70QBcfMN6TvleReGHWW/view?usp=sharing

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

https://drive.google.com/file/d/1PsCsNSjrIGt-v70QBcfMN6TvleReGHWW/view?usp=sharing

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1MBrF-2FLaBGzcOp09SGXJ2xuQms9DalI/view?usp=sharing

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

https://drive.google.com/file/d/1BEq52TjXT1yaGiC5PxPG8tgRQ9bS25vJ/view?usp=sharing


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (2,327)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (2,257) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,892) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,732) 17.ประมงอาสา.. (1,732) แนะนำหน่วยงาน.. (1,573) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,253) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (1,222) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,215) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (1,157) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (1,148) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (1,138) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (1,116) โครงการมูลนิธิชัยพัฒนา (ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) บ้านเกาะกา ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก.. (1,078) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (1,019) ขายลูกพันธุ์ปลา จากเกษตรกร นครนายก.. (997) Download แบบฟอร์ม.. (857) อำนาจและหน้าที่.. (857) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (800) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (773)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000