บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
นายบุญส่ง ศิริมา

ประมงจังหวัดนครนายก
    


นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นายเสนาะ พลสงคราม

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสมพร พลสงคราม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวสุกัญญา สมเขียว

พนักงานธุรการ
    


นางสาวมัลลิกา วรรณประภา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายปรัชญา ชมเชย

นักวิชาการประมง
    


นายธนนชัย สืบพรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายปณิธาน ยิ้มพงษ์

นักวิชาการประมง
    
- ว่าง -

ประมงอำเภอเมืองนครนายก
    


นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร

ประมงอำเภอองครักษ์
    


- ว่าง -

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    


- ว่าง -

ประมงอำเภอปากพลี
    

Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000