บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
นายบุญส่ง ศิริมา

ประมงจังหวัดนครนายก
    


นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางพิกุล กะสาทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    
นางสมพร พลสงคราม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นายเสนาะ พลสงคราม

พนักงานขับรถยนต์ ส.2
    
นางสาวกชกร บุญอ่วม

พนักงานธุรการ
    


นางสาวมัลลิกา วรรณประภา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายปรัชญา ชมเชย

นักวิชาการประมง
    


นายธนนชัย สืบพรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายปณิธาน ยิ้มพงษ์

นักวิชาการประมง
    
นางสาวบุญเสริม ศุภมิตร

ประมงอำเภอเมืองนครนายก
    


นายศักดิ์ดา ทวีเมือง

ประมงอำเภอปากพลี
    


นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร

ประมงอำเภอองครักษ์
    


- ว่าง -

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000