บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก
นายบุญส่ง ศิริมา

ประมงจังหวัดนครนายก
    


นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นายเสนาะ พลสงคราม

พนักงานขับรถยนต์
    
นางสมพร พลสงคราม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
นางสาวสุกัญญา สมเขียว

พนักงานธุรการ
    


นางสาวมัลลิกา วรรณประภา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
    
นายปรัชญา ชมเชย

นักวิชาการประมง
    
นายสมภพ เจริญจันทร์

พนักงานธุรการ
    


นายธนนชัย สืบพรม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    
นายปณิธาน ยิ้มพงษ์

นักวิชาการประมง
    
น.ส. บุญเสริม ศุภมิตร

ประมงอำเภอเมืองนครนายก
    


นายศักดิ์ดา ทวีเมือง

ประมงอำเภอปากพลี
    


นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร

ประมงอำเภอองครักษ์
    


- ว่าง -

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000