เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิดล่าสุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิดล่าสุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-01-06  |   ข่าววันที่: 2020-01-06 |  อ่าน: 155 ครั้ง
 

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น
เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวน 4 ชนิดล่าสุด ได้แก่
1.เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
2.ฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
3.วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai)
4.วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)

ตามที่พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ซึ่งได้มีผลบังคับใช้แล้วนั้น
โดยผู้ใดมีสัตว์ป่าสงวนซากสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวไว้ในครอบครอง และประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวนให้มาแจ้งการครอบครองฯ

แต่ถ้าหากไม่ประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าสงวนดังกล่าวต่อไป ให้ผู้ครอบครองจำหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์หรือสวนสัตว์ของรัฐได้ ภายใน 180 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

แต่ถ้าหากยังมีสัตว์ป่าสงวนเหลืออยู่ในความครอบครองอีกเท่าใดให้ถือว่าผู้ครอบครองสัตว์ป่าสงวนนั้นยินยอมให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้ผู้นั้นส่งมอบสัตว์ป่าสงวนให้แก่กรมประมงเพื่อนำไปดำเนินการตามระเบียบของกรมประมงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการต่อไป

ผู้รับใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวจะจำหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนต่อไปไม่ได้
เว้นแต่โดยการตกทอดทางมรดก สำหรับผู้รับใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวนจะจำหน่าย จ่าย หรือโอนซากสัตว์ป่าสงวนได้นั้นต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมประมงหรือตกทอดทางมรดกเท่านั้น

กรมประมงขอความร่วมมือให้ผู้ที่มีสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวนทั้ง 4 ชนิดดังกล่าวไว้ในครอบครองเตรียมเอกสาร หลักฐานการได้มา ภาพถ่าย หรือสิ่งอื่นใดที่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของ
ดังต่อไปนี้
1. แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. ภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าสงวน หรือเครื่องหมาย (กรณีมีการติดสติ๊กเกอร์ ตอกรหัสหมายเลขหรือวิธีการอื่นใด) ที่สามารถเห็นรายละเอียด ลักษณะ และจำนวนอย่างชัดเจน(ถ้ามี)
ตามแบบภาพถ่ายสัตว์ป่าสงวนหรือซากสัตว์ป่าสงวน
5. หลักฐานการมีไว้ในครอบครอง หรือการได้มาซึ่งสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวน (ถ้ามี) เช่น ใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว (สป.2) หรือใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.3)

กรมประมงจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ครอบครองสัตว์ป่าสงวน หรือซากสัตว์ป่าสงวนมายื่นแจ้งการครอบครองสัตว์ป่า หรือซากสัตว์ป่าสงวน (สัตว์น้ำ) ทั้ง 4 ชนิดข้างต้น ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นี้เท่านั้น โดยสามารถแจ้งได้ที่กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมง และสำนักงานประมงจังหวัดทั่วประเทศในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ กรมประมงโทรศัพท์ 0 2579 9767 และ 0 2561 4689


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • สำนักงานประมงอำเภอองครักษ์.. (1,836)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองนครนายก.. (1,825) สำนักงานประมงอำเภอปากพลี.. (1,622) 17.ประมงอาสา.. (1,465) สำนักงานประมงอำเภอบ้านนา.. (1,360) แนะนำหน่วยงาน.. (1,252) ที่รักษาพืชพันธุ์.. (1,044) ประเด็นยุทธศาสตร์-เป้าประสงค์.. (1,013) 19.จำนวนเรือประมงพื้นบ้านน้ำจืด.. (958) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (948) 18.พื้นที่แหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำจืด.. (936) แผนการปฏิบัติงาน/โครงการ.. (931) ข้อมูลที่อนุญาตยอขันช่อ,กร่ำ.. (841) โครงการ Smart Farmer ปีงบประมาณ 2560.. (709) อำนาจและหน้าที่.. (676) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (672) เตือนอันตรายจาการสั่ง “ไข่แมงดา” “ยำไข่แมงดาทะเล” เมนูสุดแซ่บ ระวังเจอไข่แมงดาถ้วย !! พิษแรง...อันตรายถึงชีวิต.. (617) Download แบบฟอร์ม.. (551) ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหรณ์ประมงศรีจุฬา จำกัด ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร แบบแปลงใหญ่ (ปลานิล).. (408) เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ปลานิล และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพแปรรูปกุ้ง.. (406)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000