วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย,สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ,สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย,ผู้นำชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลงสู่แหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำนวน 14 แหล่งน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย,สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ,สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย,ผู้นำชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลงสู่แหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำนวน 14 แหล่งน้ำ วันที่ 20-24 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย,สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ,สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย,ผู้นำชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลงสู่แหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำนวน 14 แหล่งน้ำ..คลิก

วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย,สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ,สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย,ผู้นำชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลงสู่แหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำนวน 14 แหล่งน้ำ ได้แก่

1. ห้วยตลาดคล้า หมู่ที่ 5 บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 100,000 ตัว

2. หนองบัวบาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบาน ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100,000 ตัว 3. หนองสนม หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100,000 ตัว 4. หนองหวาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองเดิ่น อำเภอเมืองบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 98,000 ตัว 5. ห้วยคำแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 110,000 ตัว 6. กุดขี้เขียว หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 120,000 ตัว 7. หนองฮี หมู่ที่ 2 บ้านคำบอน ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100,000 ตัว 8. หนองสุพรรณ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเฟือง ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 9. กุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 10. ห้วยสวนกล้วยหมู่ที่ 11 บ้านสองแพ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 94,000 ตัว 11. หนองแข้ด่อน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแอก ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 90,000 ตัว 12. หนองลาด หมู่ที่ 8 บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 13. ห้วยตีนเต่า หมู่ที่ 3 บ้านศูนย์กลาง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 14. ห้วยน้ำไพร หมู่ที่ 5 บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,412,000 ตัวซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความมร่วมมือเป็นอย่างดี และพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ที่มีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในแหล่งน้ำชุมชน ให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ของชุมชนต่อไป

วันที่ 20-24 มีนาคม 2566

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเลย,สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ,สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย,ผู้นำชุมชน,ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการแหล่งน้ำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ซม. ลงสู่แหล่งน้ำ ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมหลักการจัดการทรัพยากรประมง กิจกรรมย่อยเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจ จำนวน 14 แหล่งน้ำ ได้แก่

1. ห้วยตลาดคล้า หมู่ที่ 5 บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย จำนวน 100,000 ตัว

2. หนองบัวบาน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวบาน ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100,000 ตัว 3. หนองสนม หมู่ที่ 1 บ้านหอคำ ตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100,000 ตัว 4. หนองหวาย หมู่ที่ 1 บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองเดิ่น อำเภอเมืองบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 98,000 ตัว 5. ห้วยคำแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 110,000 ตัว 6. กุดขี้เขียว หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวเงิน ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 120,000 ตัว 7. หนองฮี หมู่ที่ 2 บ้านคำบอน ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 100,000 ตัว 8. หนองสุพรรณ หมู่ที่ 6 บ้านท่ามะเฟือง ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 9. กุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 6 บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 10. ห้วยสวนกล้วยหมู่ที่ 11 บ้านสองแพ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 94,000 ตัว 11. หนองแข้ด่อน หมู่ที่ 6 บ้านหนองแอก ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 90,000 ตัว 12. หนองลาด หมู่ที่ 8 บ้านว่าน ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 13. ห้วยตีนเต่า หมู่ที่ 3 บ้านศูนย์กลาง ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว 14. ห้วยน้ำไพร หมู่ที่ 5 บ้านน้ำไพร ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย จำนวน 100,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,412,000 ตัวซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความมร่วมมือเป็นอย่างดี และพึงพอใจที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์กุ้งก้ามกราม ที่มีขนาดใหญ่และมีความแข็งแรง เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำเศรษฐกิจในแหล่งน้ำชุมชน ให้เป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ของชุมชนต่อไป

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบรม โครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร จำนวน 6 รุ่น 220 ราย  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เปิดรับสมัครเกษตรกร เข้าร่วมอบ... จำนวนผู้อ่าน 257  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 99 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2566  จำนวนผู้อ่าน 93 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย (รายละเอียด) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง สังกัดศูนย์วิจัยและพ... จำนวนผู้อ่าน 85 รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565... จำนวนผู้อ่าน 78 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 70/2565  จำนวนผู้อ่าน 77 โครงการ  โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี พ.ศ. 2566  จำนวนผู้อ่าน 73 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri Map) ปีงบประมาณ 2566  วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร... จำนวนผู้อ่าน 73 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566  จำนวนผู้อ่าน 73 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69/2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 69/2565  จำนวนผู้อ่าน 71


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

  รายละเอียด 152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130    email  nongkhaifish@hotmail.com  โทรศัพท์ โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์ุสัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885  FAX โทรสาร. 042452050  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6