วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย


วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เข้าร่วมเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์ นายอำไพ ประเสริฐสังข์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน หน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่าย ให้การต้อนรับประธานในพิธี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานอินทรีย์ รุ่นที่ 1 บรรยายภายใต้หัวข้อ

1. โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการพัฒนาภาคเกษตรในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 (นายพีรพันธ์ คอทอง) ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting

2. การเชื่อมโยงตลาดเกษตรอินทรีย์ โดย รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล) ผ่านระบบทางไกล Zoom meeting

3. โอกาสทางการค้าและการขนส่งสินค้าเกษตร ผ่านรถไฟจีน-ลาว โดย ดร.กมลทิพย์ ปัญญาสิทธิ์ มข.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

4. เขย่าทัศน์ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม และสร้างสัมมาชีพที่ยั่งยืน โดย ดร.อนุรักษ์ เรืองรอบ นายกสมาคมการค้าเกษตรกรรมยั่งยืนไทย

ทั้งนี้มีเกษตรกรเข้ารับการอบรมฯ ภาคทฤษฎีและรับอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ...  136   งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   110  รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   103  วันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. หน่วยงานในสังกัดกรมประมงจังหวัดหนองคาย ร่วม...  99  วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วม...  93  นางสาวปวีณา ผิวขำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย เ...  88  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 47/2565   79  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61/2565   73  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 50/2565   72  ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 49/2565   64


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

     152 หมู่12 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130      nongkhaifish@hotmail.com   โทร.042451195 , ติดต่อสอบถาม และ จำหน่ายพันธ์สัตว์น้ำ 0832848729 , ฝ่ายบัญชีและการเงิน 0931053885   โทรสาร. 042452050   แฟนเพจ